Comparer

Comparer la carte 52610 avec:

 

Rechercher

Critères de recherche

 

Index

     

Verbes irréguliers: «être»: 3e personne pluriel de l’indicatif imparfait

 
parler de
témoin
féminin
témoin
masculin
1
Arbaz
ʏr, ir, ɪrn, irŋ,
-
2
Bionaz
ɪˈã, ɪˈ, ɪˈŋ, jan
ɪjˈn
3
Chalais
eran
ʃiʁˈɔn, ʃɪʁˈɑŋ
4
Chamoson
aʁ, ˈaʁɔ, œʁ
-
5
Conthey
ˈɛerõ, ˈɛr
ˈæər, æer, ɛr, ˈœer
6
Évolène
ˈɪrã, iran
ir
7
Fully
ˈeʁ, ʁ, ɛʁ
ˈe
8
Hérémence
ɪrˈ, irm
ɪrˈ, ɪran
9
Isérables
ˈiːɹŋ, iɹɔn, ir
ir
10
La Chapelle-d’Abondance
eʁ, ʁˈ, ɛʀã
eʁ, ɑʁˈ
11
Lens
ir, iran
ir, irˈaŋ
12
Les Marécottes
ɛʀˈ, ˈɛʁõ
ɛʁ
13
Liddes
er, ˈer, eɹm, ëtɛ
er
 
parler de
témoin
féminin
témoin
masculin
14
Lourtier
iɹ, ʏɹŋ
ɪɹ
15
Miège
ir, ɪrɑm, ør
irˈan, iɹɑŋ, ir, ran
16
Montana
irˈan, irˈn, iraŋ, irˈ
ir
17
Nendaz
ir, ɪrˈ
ˈiːr, ɛʃi, ɪrʃˈɪ, ɛresi
18
Orsières
iʀˈa, ˈiram, eʁ, ʁ
iʁ
19
St-Jean
ʃirˈan, ʃirˈ, ʃiɹˈan, ʃiˈm
iran, ir
20
Savièse
iˈn, ˈɪ, ɪ, ɛm
 -
21
Sixt
etjˈ, ecj, ecʲˈ, etɕjˈ, ekʲɑ, etˈɛ
etjˈ, œtʲ
22
Torgnon
ˈev
ˈe, ɪ, ɪ, ev
23
Troistorrents
aʁ
aʁã
24
Val-d’Illiez
iʁ
 -
25
Vouvry
ɛʁ
ətˈæ

Veuillez cliquer sur

- un symbole de la carte

- une transcription du tableau des formes attestées (ou un chiffre des tableaux de fréquences)

- un énoncé de la liste

pour afficher le clip video correspondant.

Si vous découvrez des erreurs dans cette première version publique de l’Atlas, merci de bien vouloir les signaler à:
andres.kristol@unine.ch.

Liste des énoncés

1.1 ArbazF:

dy tẽŋ ə -  ʒ ˈɔmʊ ʏr dɪdʒjˈ ɛ mɑʁˈɪnə dʁˈɪ -  po nɑ mɪɕːjˈɔŋ ɑ metˈy  mɑʁˈeŋn ɑ drˈeːt - nɑ ɑ ɡˈoːɕɐ -  pɑʁˈeŋ - ɑ drˈeɪtɐ - e duː dˈeʁi bŋ ɑ fn də w elˈiːʒɛ ɪrn dedjˈɑ ʏ mɑʁ ɑw ə pitˈɪ ʒ f
Autrefois euh .. les hommes étaient devant et les femmes derrière .. et puis une mission a mis les femmes à droite .. non à gauche .. et les hommes .. à droite .. les deux derniers bancs au fond de l’église étaient dédiés aux mères avec les petits enfants.
k hɛː pɑrˈ irŋ - zɔˈɛːnɔː - veɪj pɑː ə d ɔɹˈŋʒə k ɑ noˈɛʊ - ɛ ŋkˈɔ
Quand mes parents étaient .. jeunes .. ils voyaient pas euh d’oranges qu’à Noël .. et encore.
 trœʃ ir zjamˈi œː - ɑw ɑbˈd ʃʊ nʏ - ir ɛhatʃjˈe doblˈiː bŋ nɔː ɔtˈɔr d ɑ tˈiːhe - mi ɡe fɑʒ ɑ kwˈɒtsə
Les tresses étaient jamais euh .. relâchées (litt. à l’abandon) sur la nuque .. elles étaient attachées doublées ou bien nouées autour de la tête .. à moins qu’elles faisaient le chignon.
dy tẽŋ ɪ tsɪsˈ eõ  wˈŋnɑ
Dans le temps, les bas étaient en laine.

1.2 ArbazM:

-

2.1 BionazF:

œ d  ku lə tsəʊsˈ l ɪˈã - fɪ də lˈaːŋɑ
Autrefois les chaussettes ils* étaient .. fait en laine.
*[tsəʊsˈ] est masculin.
ka l ɪˈ pˈeɲo lɔ pˈapa ɛ la mˈamːa də mˈɛ vˈɑ də z ɔʀˈzə dʒˈœstɔ ɑ tsalˈdœ e  ɛ ʋ kˈɑkʲə kʊ
Quand ils étaient petits mon père et ma mère voyaient de z-oranges seulement à Noël et et quelques fois.
l ɪˈŋ maʀᵓ- ʎ ɪˈ ʀˈɔsːœ
Ils étaient marro.. ils étaient bruns.
l jan dʒˈøsto dʒi z ˈɔmːɔ pə s tsɛʀtsˈi də tʃwɛ lɔ fwɑ
On était (litt. ils étaient) juste dix hommes pour chercher à éteindre le feu.

2.2 BionazM:

l ɪjˈn dʒˈœstɔ dʒi z ˈɔmːɔ pə tʃuˈ œ lə lɔ lɔ lɔ lɔ tˈɛɪɕɔ - lɔ pɔ tɛɪɕˈɔ
On était (litt. ils étaient) à peine dix hommes pour tuer euh le le le le le blaireau .. le sale blaireau (?)*.
*Malentendu au moment de l’enquête.

3.1 ChalaisF:

lë dɔʊ vjˈoʊ l eran aʃtˈa ɦɔ baŋ dəvˈã lɛ ʒ ˈehr le
Les deux vieux ils étaient assis sur le banc devant la maison* là.
*[lɛ ʒ ˈehr] ‘la maison’. Utilisé toujours au pluriel (GPSR 6: 924s. s.v. tro 5°; Gyr 1994: 80).

3.2 ChalaisM:

le kakwˈɪːʁɛ ʃiʁˈɔn tɔzˈɔ - ɛn dɛˈɔʁ dɪ ʒ ˈeːʀɛ
Les toilettes étaient toujours .. en dehors des maisons*.
*[ˈeːʀɛ] ‘maisons’. Utilisé toujours au pluriel (GPSR 6: 924s. s.v. tro 5°; Gyr 1994: 80).
mɑ l vjej miʒˈɔŋ ʃɪʁˈɔn ɔː kɔvˈɛʃ ən - ɛm pˈiːʁɑ - nɔ dʏʒʏʃˈɑŋ də ʒ ɑrdɥˈɛʒɛ
Mais les vieilles maisons étaient o.. couvertes en .. en pierre .. nous disions de z-ardoises.
ʃuk  vɛkɔrˈɛŋ - ɛ œ - l vjˈɛlɪ mɪjˈɔŋ ʃɪʁˈɑŋ tɥˈitɛ kuvˈɛːʃɛ ːn - ːn n tɑviʎˈɔŋ də bwɛ
En haut à Vercorin .. euh .. les vieilles maisons étaient toutes couvertes en .. en en tavillons de bois.

4.1 ChamosonF:

d l t ɛ tsusˈː l  lˈaŋna
Autrefois les bas ils étaient en laine.
k  paʁˈ l ˈaʁɔ pətʃʲˈu - ʏ vejˈɪvə də də z ɔʁˈdz kʲe  nˈɛlə - pɑ kʷˈ
Quand les parents ils étaient petits .. ils voyaient de de z-oranges qu’à Noël .. puis encore.
dẽ l t ː fəmˈal l œʁ ʃətˈɑj ɛ ɡoːts ə pwa  z ˈmə ɐ dʁˈaet
Dans le temps les femmes elles étaient assises à gauche et puis les hommes à droite.

4.2 ChamosonM:

-

5.1 ContheyF:

d  t ɛ tsəsˈ ˈɛerõ  lˈɛːnə - y dzɔ dɛ wɛ ʃ  kɔtˈ
Dans le temps les bas étaient en laine .. aujourd’hui ils sont en coton.
kã ɛ parˈ ˈɛr doˈ i aˈ d z ɔʁˈãʒə kʲ a noˈɛl ɛ pwɛ kˈɔ
Quand les parents étaient petits, il y avait de z-oranges qu’à Noël et puis encore.

5.2 ContheyM:

ə be  fˈœnœ nu krˈæɪʒɔ k ˈæər pføtˈu a drˈæɛtᵊ - ɛ pwˈæɛ ə ʒ ˈomɔ a ɡoːts - di dam
Eh bien les femmes je crois qu’elles étaient plutôt à droite .. et puis les hommes à gauche .. des dames.
wɪ də ku j aː -  - ʊœɪ dəvˈ ɪ aˈɪ də maɪʒˈ k ʃœ fɑʒˈaŋ - una paʁtˈiː  peːʁ a mæɪtʃˈa  peːʁ - œ pwæ ə ˈɔtra mæɪtʃa  bu - d ˈɔːtrə mæeʒ æer fit awˈi a murˈadə  pˈeːʁə dɛʁˈæ œ pwœ o bu dəvˈã
Oui parfois il y a .. euh .. oui autrefois il y avait de maisons que se faisaient une partie en pierre .. et puis l’autre moitié en bois .. d’autres maisons étaient faites avec la muraille en pierre derrière et puis le bois devant.
ɛ ʃw kjɛ œ f - ɛr mi pəʒˈŋ - paskjə - ə fənˈɑʃ ɛrə mi ˈɔŋzə - ɛr mi ˈzə - o ʁəkˈo ʃ ɛ mi fɛ i ɛ - ɛ m pəjˈ
C’est sûr que les foins .. étaient plus lourds .. parce que .. les herbes étaient plus longues .. étaient plus longues .. le regain c’est plus fin c’est .. est moins lourd.
wiː - œ pɐʒˈaŋ e træɪnˈɑŋ lɔ f ʃy a lʊˈæɪdə miː - ˈœer pfʏtˈʊ ø muˈe k tˈɪrɪ ɑ lʊˈæɪdə pɔ ɔ f
Oui .. les paysans ils traînaient le foin sur la luge mais .. c’étaient plutôt les mulets que tiraient la luge pour le foin.

6.1 ÉvolèneF:

k l mjɔ parˈs ˈɪrã pʏtˈis  vɪˈn d ʒ œrˈãŋʒæ a tsalˈɛnd - ɛ pwə pa tozˈɔ
Quand les miens parents étaient petits ils voyaient de z-oranges à Noël .. et puis pas toujours.
d atr vjˈaːz l tsʊsˈʃ iran  lˈaŋna
Autrefois les bas étaient en laine.

6.2 ÉvolèneM:

o vjɔ tŋ lə fəmˈəlœ lɛʒ ir plyto dəʃu lɔ dˈəʀi də l iʎˈøʃ ɛ lø ʒ ˈomɔ ʃ lɔ dˈəvŋ - otrə ku
Autrefois les femmes elles étaient plutôt sur le derrière de l’église et les hommes sur le devant .. autrefois.

7.1 FullyF:

li du vjː l ˈ ʃœtˈʊ sy ly b dəvˈã mæiʒˈ
Les deux vieux ils étaient assis sur le banc devant maison*.
*Pour ‘maison’ sans article cf. Felley 1982: 32.
li fa- li fəmˈal ke l maʁriˈa l avˈav tɥi ʏ ʃiɲˈ tˈɔtə lə ʃiɲˈ pwæj i bbˈœtə l aʋˈɑʋ li tʁˈœɕjə - ʃvˈ plˈenə də pjø- adˈã fajˈɪvə kʊpˈa li pˈa dɛ pʊ- p ʃ debaʁaʃˈe di pjø
Les fe.. les femmes qu’elles étaient mariées elles avaient tous le chignon toutes le chignon puis les fillettes elles avaient les tresses .. souvent pleines de poux (rire) .. alors il fallait couper les cheveux de peu (courts?) pour se débarrasser des poux.
a li tsøfˈ l ʁ tʁʏkʷɔtˈo ɑwˈe dɛ lˈæːŋna
Ah les bas ils étaient tricotés avec de laine.
li mˈdzə də la bluːð l ɛʁ næɛʁ
Les manches de la blouse elles étaient noires.

7.2 FullyM:

d lə t tjø dəɪ dʏ majˈː - kə l ˈaᶹ pɑ prø də ʒlˈɪ ʒ ɑjˈ -  kə l ˈe pɑ  tr də pwæ mɑrtsˈe km fo - ɪ vəɲˈɑvn  jɑˈæ - k  dəʒˈɑɛ œː - ə - œː - ttˈi la mˈimɑ tsuːʒə lə lə ə lʏ kpˈ d la mˈɛɕə -  valɛ n  jɑ jo ɔn ɑwˈijæ bj li ʃjɔts e ʃøʒˈɑv la mˈsə awˈi liː liː - la θjɔts […]
Dans le temps ceux des du mayen .. qu’ils avaient pas assez de jolis habits .. et qu’ils étaient pas en train de pouvoir marcher comme il faut .. ils venaient à un endroit .. qu’on disait euh .. oui .. euh toujours la même chose le le euh le compendium de la messe .. on allait à un lieu où on entendait bien les cloches et ils suivaient la messe avec les les .. la cloche ..

8.1 HérémenceF:

e ɪrˈ a pˈenɑ ʒjɛ ʒ ˈmːɔ pɔɒ ʃɔf - eɦˈẽndrɔ lɔ fwɑ nʒiˈɛ
Ils étaient à peine dix hommes pour souf .. éteindre l’incendie*.
*[fwɑ nʒiˈɛ] ‘incendie’, cf. GPSR 5/1: 18b s.v. danger.
k lə paʀ ə la maʀ a nɔ irm ptˈik vɛjˈan lɐ n- dɛ ʒ ɔrˈãːʒə ʀɛŋ k a nɔˈɛlɛ  pwɛ ɛŋkˈɔ
Quand le père et la mère à nous étaient petits ils voyaient les n.. de z-oranges rien qu’à Noël, et puis encore.

8.2 HérémenceM:

 la vjœj ɪʎˈøːʒə - lə fəmˈɑːl ɪran - deʀˈɪː - pask ɪ ˈɛʊ- œ - lœ lʏ ʒ alˈɪ ke faʒˈ ʟɐ krˈʏɪ - ɔrɑ - lɛ dˈaʊ mɪtʃˈe deʀˈɪ ɪrˈ ɔkɔpˈæɛ p lə fɛmˈɑlɛ - e le ðˈɑʊ metʃˈœ dɛˈ ɔkɔpˈɑɛ pr ə ʒ ˈɔmːɔ -  l ɪʎˈœʒɛ dɛ ð ˈɔʁɐ lɐ j ɑ pamˈɪ ð dɪfeʁˈs e ɑ n pˈɔʁte  kɔm œn kjekᶦ
Dans la vieille église .. les femmes étaient derrière .. parce que les eu.. euh .. les les allées que faisaient la croix .. alors les deux moitiés derrière étaient occupées par les femmes et les deux moitiés devant occupées par les hommes .. dans l’église de de maintenant il y a plus de différence n’importe où comme on veut (?).

9.1 IsérablesF:

atrɪ jaːd ɛː tsœəɬˈŋ l  ə - l ˈiːɹŋ ã ˈãŋnɐ
Autrefois les bas ils ont euh .. ils étaient en laine.
myzɔ pa - f- ø vjy tɛŋ  tsapˈe l ɔn tˈim mjø pla - təndˈɪst ʊɔr ɪ sɔn timˈɛŋᶢ - ba sø e z orˈlə
Je pense pas .. f.. au vieux temps les chapeaux ils étaient un peu* plus plats .. tandis que maintenant ils sont un peu* .. en bas sur les oreilles.
*[tˈim] ‘un peu’ cf. Favre-Fournier 1969-72: 1021 s.v. tîîmingn.
ɛ tsøʏɬɥˈiːrᵊ l irː nˈɛɪrɛ
Les chaussures elles étaient noires.
ɛ mˈandzə d aː blˈuːzə l - l ir nˈɛɪrə
Les manches de la blouse elles .. elles étaient noires.

9.2 IsérablesM:

a dəvˈ œː - œ elˈiʒ i mœɬˈɑ pɑ ɛː - ɛ mɑtˈ ɛ mˈɑtə - l ir ɛ mʷɑt a drˈɛt ə pw ɛ mɑtˈ ɑ ɡˈoːtsə
Ah avant euh .. à l’église ils mélangeaient pas les .. les garçons les filles .. c’étaient les filles à droite et puis les garçons à gauche.

10.1 La Chapelle-d’AbondanceF:

dj l t luː l - l tsoːf  lˈna
Autrefois les l.. les bas étaient en laine.
lɛ sːf ʁˈ feːt ɑwˈe dœ lˈŋə də pəjˈi - də mæːt
Les bas étaient faites* avec de laine de pays .. de mouton.
*[sːf] ‘bas’ est féminin.
əː kã mu pwɑʀˈ ɛʀã pti ʏ vyjˈɪvã ln ə - lː z ɔʁˈãðə k ɑː ʃtalˈãdɐ
Euh quand mes parents étaient petits ils voyaient les euh .. les oranges qu’à Noël.

10.2 La Chapelle-d’AbondanceM:

l fɛn dv - lu z ɔm eʁ dɛʁˈɛ
Les femmes étaient devant .. les hommes étaient derrière.
ɑvˈŋ iʁ to wɑɲˈɑ pɛʁ ˈke j avˈɛ dœː də də dɛ blo kɛ - ɛ blo dɛ fʁɔmˈ d ˈɔʁðə dɛ fˈɑːvɛ - əlˈɔʁ e ɐtˈɔ n ɛmɛnˈɑʋ s ə l ɑtɥˈ - pɔʁ ɛ fe mˈɛœdə po bɑjˈeː e kɑjõ e ve - pe pɔʁ nɔ - sə depˈ s {ki / k i} fwɛ d la bˈunɑ fɑʁnˈɑ el ɐʋ- ɛl ɑʁˈ pə - l əʋˈɑʋ pɔʁ nɔ
Avant c’était tout semé par ici il y avait de de de du blé quoi .. le blé du froment d’orge des fèves .. alors également (?) on en amenait (litt. ils en amenaient) ça à l’automne .. pour les faire moudre pour donner aux cochons aux veaux .. puis pour nous .. ça dépend ce {qui / qu’il} fait de la bonne farine elle av.. elles étaient pour.. ils l’avaient pour nous.

11.1 LensF:

l tsusˈ ir niːr
Les bas étaient noirs.
dəvˈ lə tsusˈ iran tɔt trʏkɔtˈa a la mã  lˈŋnɑ
Autrefois les bas étaient tous tricotés à la main en laine.

11.2 LensM:

ʃɛ lɥˈœzə œːm - œː - ir mpjjˈeə pɔ terjˈ bɑ lɔ fŋ əŋ diː ɡrˈuʃœ pˈœntə - œː nɔ nɔ terˈam ba lœ lɔ feŋ ɪ - n apɛlˈaŋ ʃɛŋ - n apɛlˈaŋ ʃŋ -lœ ʃˈablɔ
Ces luges euh .. euh .. étaient employées pour tirer en bas le foin sur les grosses pentes .. euh nous tirions en bas le foin aux .. nous appelions cela .. nous appelions cela le châble.
o ʃa pru - ɛ - ɛ pɑ - ɛ pɑ t kˈɔr ʃe ke nʊ nuʒˈeŋ - no duʒˈeŋ nɔ mhʎˈaː - dəvˈaŋ irɛ - tɔzˈɔ lɛ lɛ fˈɛnə a ɡˈoːsə ɛ lɛ ʒ ˈɔmɔ a drit - œː ʃum pɑ aˈup pɛr tˈɔtɛ lɛ ʒ e- lɛ ʒ eʎøʒɛ parˈɛj - i  - dɛ ˈaːzɛ lœ fˈɛnːɛ irˈaŋ a a drˈitə lə ʑ ˈɔmɔ a ɡoːs mɑ entʃe nɔ lɛ fˈɛnɛ ɛntrˈɑʋ pɛ la la la pˈurta laterˈalə dɛ ɡoːs e nɔ a drˈitᵊ
Ah ça oui .. c’est .. c’est pas .. c’est pas tant encore que nous osons .. nous osons nous mélanger .. avant c’était toujours les les femmes à gauche et les hommes à droite .. euh cela n’a pas été (litt. sont pas eu) dans toutes les é.. les églises pareil .. c’est .. parfois les femmes étaient à à droite les hommes à gauche mais chez nous les femmes entraient par la la la porte latérale de gauche et nous à droite.

12.1 Les MarécottesF:

d ˈɔtʀə ku lɪ tsøfˈ l ɛʀˈ ɛ lˈnə
Autrefois les bas ils étaient en laine.
k me paʁˈː l ˈɛʁõ - ɛfˈŋ - vɛjˈɛv dœːø d ʁˈãʒ a tsalˈndə ɛ pwɑ kʊˈ
Quand mes parents ils étaient .. enfants .. ils voyaient de d’oranges à Noël et puis encore.

12.2 Les MarécottesM:

d bj d ʁeːʒiˈ l ɛʁ mɪ dɛ bɑːtəmˈ ke n n  vɛʁ n - l ɛv la ʃˈʃə d avˈɛ  ɡʁənˈɛ  ʁkˈɑ - ʊna ɡʁˈz ɪʊ ə pwˈɛʋ ʃəpɑʁˈɑ lø f - pwˈɛv ʃəpɑʁˈɑ lu ɡʁ - jo mtˈɛv ʃətʃjˈɛ la tsɛ - ʃɔvˈ jo  mtˈɛ ʃətʃjˈɛ la tsɛ lɛ ʃ ɑpɛlˈɑʋɛ lʏ ɡʁənˈɛ - li  pdˈɛ la tsˈɛə le ʒbˈ - dɛʒˈɔ j avˈɛ na kɑːʋ ɛtɑʁˈɑːj awˈe nɑ ʋˈuːtæ - ju l ɛʁɛ bj fʁe ju pwˈɛʋ kʃɛʁvˈɑ l fʁɥi - mɛ ju l ˈɛʋ le mwɛjˈ mtˈɛʋ ʒamˈɛ lə fʁɥi ɛ li leɡˈyːm awˈe lə v - l ɛʁə tɔzˈɔ ʃəpɑʁˈo - a kˈoʒɑ de ʃ
Dans bien de régions il y avait (litt. c’étaient) plus de batiments que nous en avons chez nous .. ils avaient la chance d’avoir un grenier un raccard .. une grange où ils pouvaient séparer le foin .. ils pouvaient séparer le grain .. où ils mettaient sécher la viande .. souvent où on mettait sécher la viande là ça s’appelait le grenier .. là on pendait la viande les jambons .. dessous il y avait une cave enterrée avec une voûte .. où c’était bien frais où ils pouvaient conserver le fromage .. mais où ils avaient les moyens ils mettaient jamais le fromage et les légumes avec le vin .. c’était toujours séparé .. à cause des odeurs.

13.1 LiddesF:

d lø t li tsθˈ l er  lˈɔnɐ
Dans le temps les bas ils étaient en laine.
liː maʁˈeːnɛ kʏ d ˈer mːarjˈɪ də fazˈ l ʃiɲˈ
Les femmes qu’elles étaient mariées elles faisaient le chignon.
kãː mi parˈ l m pʏtɥˈu ɛjã d ɹˈãŋʒə - cʲ a nˈɛl  pʷe ãŋkwˈɔ
Quand .. mes parents ils étaient petits ils voyaient d’oranges .. qu’à Noël et puis encore.
d øʋˈɛː li maʁˈen d βɔrt li baʁˈtə - də se tatɕʲˈøᶹŋ dezɔ lo ku də kɹˈəʋɪʋõ li z ɔɹˈɛdə - ə pɥɪ j aː- j eɹə duː - d- dø partˈij kj ëtɛ wlˈãːt d- dɛʁˈɪ
En hiver les femmes elles portaient les bonnets .. elles s’attachaient sous le cou elles couvraient les oreilles .. et puis il y a.. il y avait (litt. il était) deux ..d.. deux parties qui étaient volantes* d.. derrière.
*Passages en français en caractères romains.

13.2 LiddesM:

s sə fi ãkʷˈɔ - ə me mi - m cjə də me ɛ - mə ɕɔvˈiɲə lə t j li maʁˈenə d er tˈɔtœː - a drˈætə liː z ˈɔmwə cʏ a ɡˈoːtsə - d l t-  la ʋij dˈezʏ ø ɛ le maʁˈen a drˈəetə li z ɔm a ɡots - me œ d l dez də wˈra ø lɔ ktrˈeːrə l ø li z ˈɔmə cjə vɑŋ ɑ drˈɛetə - pwe li maʁˈen a ɡˈotsə mi e mi də mˈθɔ - i ɛ mi də mˈθɔ dəʋ  momˈ lˈomɔ ə la fˈønːa əlˈɐ- l om əlˈɑʋɑ ɑ drˈɛetə la fˈønə d ɑlˈɑʋ æ ɡˈoːtθə - alˈo ɑ a l əmə l ɑlˈɑʋ ɑ ɡˈoːtsə la føn a drˈɛetə -
Ça se fait encore .. euh mais plus .. moins que de mais euh .. je me souviens le temps où les femmes elles étaient toutes .. à droite les hommes tous à gauche .. dans le t.. en la vieille église euh les femmes à droite les hommes à gauche .. mais euh dans l’église de maintenant c’est le contraire c’est les hommes que vont à droite .. puis les femmes à gauche mais c’est plus de mélange .. c’est plus de mélange avant un moment l’homme et la femme alle.. l’homme allait à droite la femme elle allait à gauche .. alors a.. a.. l’homme il allait à gauche la femme à droite.

14.1 LourtierF:

k e mjø paʶˈ dojˈ vajˈɛ d oʁˈdzə k a tsɛˈl  kˈo
Quand les miens parents étaient petits ils voyaient d’oranges qu’à Noël et encore.
d ø t i tsøʏɦlˈ ʏɹŋ  lˈɑŋnɐ
Autrefois les bas étaient en laine.

14.2 LourtierM:

ʏ t d ʏn jaːdz ʏ fəmˈɑː ɪɹ a ɡoːts  ɪ ʑ mːw a drˈatə
Au temps d’autrefois les femmes étaient à gauche et les hommes à droite.
øɲ ˈaːdᶻy ɪ fː- ɪː fəmˈɑː ɪɹː - ɕɛtˈɑj ɐ ɡoːts ˈœɹɐ ɕ tt- ɕ çʏ mˈɬ
Autrefois les f.. les femmes étaient .. assises à gauche maintenant elles sont tout.. ils sont tous mélangés.

15.1 MiègeF:

d lɔ t le tsusˈ ir  lˈɑŋnɑ
Autrefois les bas étaient en laine.
l matˈɛt mɪndʒˈœʋ lɛ ʒ ˈampje k ir alˈeə rɔmɑʃˈa a lɐ zˈɔʊr
Les fillettes mangeaient les framboises qu’elles étaient allées ramasser à la forêt.
kã lɪ papˈa ɛ lɪ mɑmˈɑ ɪrɑm pitˈi avˈɔn də z ɔrˈʒ ɐ tsalˈɛndɛ -  kã avˈj
Quand le papa et la maman étaient petits, ils avaient de-z oranges à Noël .. et quand ils avaient.
lɛ ʒ ajˈn di ʒ ˈɔmɔ ør bokˈʊ pju ʃˈʏmpjɔ
Les habits des hommes étaient beaucoup plus simples.

15.2 MiègeM:

lɛ ʃarkə- ʒəɹkənˈaː ʒarkeniːɹ - irˈan dɛ zŋ kɪ ə - ɑlˈɑʋ ɑ lɑ tˈjɑ ɛ ʋiɲˈʋ ʊ velˈɑːzɔ vˈendəɹ - vˈendɹœː ð dː d pakˈɛt - ð pəti pɑkˈɛt d də - də də tˈɛja - ɛ irɛ prˈɛske - ʊ n - uɲ ˈɑzə ɕu dˈoʊ uŋ ɡotrˈu - e ɛ pɔr ʃɛŋ kɛ na - nɔ dʏʒˈɑn ɛ ʋʏ ʃɑrkɛnˈiːɹ d ɡutrˈu
Les Sarque.. Sarquenards1 (étaient appelés) Sarquenires .. c’étaient des gens qui euh .. allaient à la []2 et venaient au village vendre .. vendre de de de paquets .. de petits paquets de de .. de de [tˈɛja] .. et c’était presque .. u une .. une fois sur deux un goîtreux .. et c’est pour ça que nous .. nous disions aux vieux Sarquenires des goîtreux.
1[ʒəɹkənˈaː] habitants de Salquenen, premier village germanophone (haut-valaisan) voisin de Miège.
2[tˈjɑ] ‘bois gras’, bois très résineux provenant surtout de souches, taillé au couteau en lamelles qu’on allumait dans les niches du mur réservées à cet usage (Gyr 1994: 120 et N69).
nʊə n ɐʋitˈ d lɒ - dã lɔ t- lɛː ə - fˈnɛ ɑŋ a - kɔmplɛtm ʃɛparˈɛje də ə di r ˈmɔ - lɛ fˈɛnɛ ir a ɡˈoːsa - ʃe pɑ ʃe aə ɐ ɡːs  l ɑndɹˈet uː ɛɹ ʏ ɑ lʊ pyɹɡɑtwɑːɹ u bj u b l fˈɛːə - ɛ lɛ ʒ ˈɔmɔ ran tɥit a drit
Nous, nous avions dans la .. dans le temps .. les euh .. femmes étaient à .. complètement séparées de euh des hommes .. les femmes étaient à gauche .. je sais pas si à euh à gauche est l’endroit où était il y a le purgatoire ou bien ou bien l’enfer .. et les hommes étaient tous à droite.

16.1 MontanaF:

dəvˈãn lɛ ʋ - tsusˈõŋ irˈan n lˈŋnɑ
Autrefois les v.. bas étaient en laine.
dɛvˈan - irˈn - ˈirɛ lʏ pɔʀˈɛt lʏ tsu lɛ pɔmˈɛtœ - ɛ ˈɔra n mɛtˈẽŋ bˈɔku pʎu
Autrefois c’étaient .. c’était les poireaux, les choux, les pommes de terre .. et maintenant nous mettons beaucoup plus [de légumes différents].
j ɛ lʏ nˈɔːbʎa kɔntrˈɑː - œː - dʊ lɑ dɛ ʀandˈoɲ - ɛ nʊ ʃŋ la luˈɑːbl alˈɔ - ʒʏ pˈsə - we - ʃẽŋ k dɛvˈan ir kˈatrɔ kɔmˈunə - ln - tsɛrmiɲˈ - ikˈɔɲᵊ ɛ mntˈaŋnɐ - ɛ ʃɛ ʃõ sparˈa tsʏkˈŋ -  ɑm pri lur œː - lur œː - lɔ num k i an olˈʊ prˈndrɛ
C’est la Noble Contrée* .. euh .. du côté de Randogne .. et nous sommes la Louable* alors .. je pense .. oui .. ce que avant étaient quatre communes .. Lens, Chermignon, Icogne et Montana .. et se sont séparé chacun .. et ont pris leur euh .. leur euh .. le nom qu’elles ont voulu prendre.
*Noble Contrée (de Sierre) désigne l’ensemble des communes de Randogne, Mollens, Venthône, Miège et Veyras, à l’est de Montana. Louable Contrée (de Lens) désigne les quatre communes (Icogne, Lens, Chermignon et Montana) issues du partage de l’ancienne grande paroisse de Lens.
k lɛ pɑrˈn irˈ pʏtˈik - vɛjˈn d ɔrˈʒɛ k ɑ n- k ɑ tsɑlˈndɛ - ɛ ŋkˈɔ
Quand mes parents étaient petits, ils voyaient d’oranges qu’à N.. qu’à Noël .. et encore.

16.2 MontanaM:

lɛ bˈɔtɛ ir lɛ kɔrdɔɲɛ ke faʒˈan - ʃu kɔmˈanda - falˈi kɔmandˈa - ala prˈəndə məʒˈura pɔ lɛ bˈɔtɛ - ɛ lɛ kɔrdɔɲˈɛ kɛ faʒˈ lɛ bɔtɛ -  baʎˈɛvɛ lɔ k-  lʊ baʎˈɛvɛ lɔ kwiːr
Les chaussures c’étaient les cordonniers que faisaient .. sur commande .. il fallait commander aller prendre mesure pour les chaussures .. et les cordonniers que faisaient les chaussures on donnait le c.. on leur donnait le cuir.

17.1 NendazF:

dr ɔ t e tsesˈ ir  ˈnɑ
Dans le temps les bas étaient en laine.
kã  parˈ ir dɔˈ avˈɔn də z ɔrˈzə r k a nɔˈɛl - e nkˈɔ
Quand mes parents étaient petits, ils voyaient* de z-oranges rien qu’à Noël .. et encore.
*[av] ‘voir’, cf. Schüle 1998: 429 s.v. avér.
dr ɔ t - ɛːe eː ɪrɛ - ɪrˈ  ksœrvatˈɔ kə dʒ ɛː -  ʁistˈu - ɛ pwɛ œ ʁadikˈo də œ ʁɪɡrˈɪːpju
Dans le temps (rire) .. c’était .. c’étaient les conservateurs qu’on appelait (litt. qu’ils disaient) les Ristous1 .. et puis aux radicaux on disait (litt. ils disaient) les Rigripyous2.
1ristou n.m. sobriquet donné aux adhérents à l’ancien parti conservateur ou parti démocrate-chrétien actuel (Praz 1995: 516); ‘riche’ (http://www.wikipatois.dayer.biz/, 15.2.2015)
2cf. gripyou n.m. surnom donné en politique aux adhérents au parti radical (Praz 1995: 322).

17.2 NendazM:

ʊ vjœ tː - ʏŋ  mɛ - e ʒ abˈɛjə - ˈiːr drn də bw - o dzø d ʊwˈe - ʃ dərˈn dœ rʊʃ
Au vieux temps .. on on met.. les abeilles .. étaient à l’intérieur de creux d’arbres* .. de nos jours .. elles sont dans des ruches.
*[bw] cf. bouan ‘ruche rustique faite d’un tronc d’arbre creux’ (Praz 1995: 73).
ə dr ɔ t  bwi ɛʃi tʃɥi œː m bu  - ɛm bʊ  nə ɡrˈoʃə bœl dɛ ɑː - dɛ ɑːrʒə dəː watˈːt stɪmˈt dəː - ɑ  mˈɛːtə də jamˈɛtr  - er də to ɡro bwi - ɛ pwː də pʊ ʒ ɑ pu ʃ ʏnˈʏ e bwi m bətˈõ
Euh dans le temps les fontaines* étaient toutes euh.. en bois hein .. en bois dans une grande bille de mé.. de mélèze de .. huitante centimètres de .. à un mètre de diamètre hein .. c’était de tout gros bois .. et puis de peu à peu sont venu les bouils en béton.
*[bwi] cf. bè n.m 1. ‘bassin de fontaine en bois, creusé dans un tronc, abreuvoir’ (GPSR 2: 601); 2. par ext. ‘fontaine’ (FQ 1989: 39; FB 1960: 96).
ə dər o t - e ʃɔt ɪrʃˈɪ ðəː də - dwˈtə ʃɔt - k ɑpɑrtiɲˈ  dəː pɑrtikyljˈe - ɛje ʃw tre kˈatʶʊ βprɪtˈɛr po  mˈemɑ mˈɪma ʃɔt -  e lu kə dˈe œntrətɪɲˈɪ
Euh dans le temps .. les étables d’alpage étaient* de .. de petites étables .. qu’appartenaient à de particuliers .. il y avait souvent trois quatre propriétaires pour la même même étable .. et c’est eux que devaient entretenir.
*Propagation analogique de la forme inchoative de la 2e p. pl. vers la 3e. Dans sa propre grammaire (Praz 1995: 652) ne mentionne pas cette forme.
mɑ to ʃ rɪ ɔr eː - a dispərˈy j a pɑmjˈe - e - ə ʃə mˈæɦl eː fəmˈɑː e tsɛsˈy dk əː - e kʊrˈɛ awˈe - dro o tˈɐ ɛ rəʒˈ ɛresi tnˈʏ - a dəmˈdz d ɑˈɑ - ɑ- a- akˈõpaɲe e ʒ ekljˈe - ɪ falˈie - - sørvejˈɛ
Mais tout cela maintenant est.. a disparu, il y a plus; et se mélangent les femmes les hommes donc euh .. les enfants avec .. dans le temps les régents étaient tenus .. le dimanche d’aller a.. a.. accompagner les écoliers .. il fallait surveiller.

18.1 OrsièresF:

 jadz i tsøfˈ ˈa  lˈɑnɐ
Autrefois les bas étaient en laine.
leː fəmˈalə di k ˈiram maʁˈji l avˈã  ʃiɲøõ
Les femmes dès qu’elles étaient mariées elles avaient un chignon.
dliɪ fəmˈalɛ l a ɡˈoːtsə pə lɪ z ˈɔm a dʁˈæɪt - falˈivə ʒamɛ mœfˈe - œʁɑ l  t paʁˈɑ
Les femmes elles étaient à gauche puis les hommes à droite .. il fallait jamais mélanger .. maintenant c’est tout pareil.
d apʁˈe la fɔʁtˈʊna l fɔdˈa l ˈeːʁə y  sˈɛjæ y  kwtˈø - œ st d  sˈjæ j ʁ bʁɔdˈo
D’après la fortune le tablier il était ou en soie ou en coton .. et ceux d’en soie ils étaient brodés.

18.2 OrsièresM:

li katʃˈɛːʁə dəv dəfˈːʁ - dəv mɪzˈ
Les toilettes autrefois étaient dehors .. devant maison*.
*Pour ‘maison’ sans article cf. Felley 1982: 32.

19.1 St-JeanF:

o vjow tŋ lɛ tsʊksˈŋ ʃirˈan  lˈŋna
Autrefois les bas étaient en laine.
sə - ʃ lɛ rjɛbˈʏnə kʲʏ nɔ mẽzʲˈɛj kɪ nɔ mœtˈɛŋ ɪ rœpˈa - ɛ l kɑrˈɔtə ʃirˈ lɛ lɛ lɛ ɡrˈʊːʃɛ kʲɪ  dɔnˈɑvɛ ɪ kˈɔʃ ɛ ɪ vˈɑʃtsɛ
Ça .. ce sont les carottes que nous mangions que nous mettions aux repas .. et les betteraves étaient les les les grosses qu’on donnait aux cochons et aux vaches.
moʊ pɑrˈn ʃiɹˈan pʏtˈik ʃiˈãm pˈoʊrɔ a kʊm ʃiˈm pətˈiᶢ - ɪ ʋɛjˈɛvɔn d ɔrˈʒɛ kʲ a nɔˈɛl
Mes parents étaient petits, ils étaient pauvres et quand ils étaient petits .. ils voyaient d’oranges qu’à Noël.

19.2 St-JeanM:

lɛː œ lɛ ʟːˈɛzɛ a brˈɛɪ - œː - iran œmpʟwajˈɛjœ pʷɔ œ dɛʃˈɛndrə lɔ bwɛ əndˈek la zˈɔʊ - lɔ bwɛ ʊ biŋ lɔ brɔ u lɔ fɛŋ.
Les euh les luges à bras .. euh .. étaient employées pour euh descendre le bois depuis la forêt .. le bois ou bien le [brɔ]* ou le foin.
*[brɔ] cf. brô n.m.’aiguilles de mélèze mûres, servant de litière’; terme collectif (FQ 1989 s.v. et GPSR 2: 848s.).
l rahˈaː l ir kstrˈyʏᵏt pɔr mˈɛtrɛ lɔ bʟɑ - pɔ fˈɛrə ʃkʲˈa lɔ bʟɑ ɛ pwɛ hˈɔʊrɛ lɔ bʟɑ - ɛ lɪ ɡɛrnˈi œ l iran œ mˈeɪ zɥeŋ - aja m - pɔ pɑ œ laʃjˈɛ œː rɛntrˈa l ʒ ɔʊʒˈɛe p ʃŋ kʰɛ lɪ  kʃœrvˈaːv lɛ prɔvʏzjˈ
Les .. les raccards ils étaient construits pour mettre le blé .. pour faire sécher le blé et puis pour battre le blé .. et les greniers euh ils étaient euh plus joints* {…} pour pas euh laisser euh rentrer les oiseaux parce que (litt. pour ce que) là on conservait les provisions.
*Les planches de la construction étaient plus rapprochées.

20.1 SavièseF:

deˈ e tsisˈ iˈn de wˈŋnɐ
Autrefois les bas étaient de laine.
e b  - ːn dru ɔ tˈɛ ɛː fam ɪ ɑː - ˈɪ ɑː - atˈ fo ʃˈndʒe de kʏm bje ɪː - ˈɪə a drˈitə - e  ʒ ɔm a ɡoːtɕ wɛ - ma ˈɔɹɛ l e f - ʃ l e fʊnˈi
Eh bien on .. euh dans le temps les femmes étaient à .. étaient à .. attends il faut réfléchir de quel côté c’était .. c’était à droite .. et les hommes à gauche oui .. mais maintenant c’est f.. ça c’est fini.
kɐ ə parˈ ɛm pɪtˈi ʏ ʋɪ k  z ɔrˈʒ ɑ nɔˈɛl  pʊ ŋkˈo
Quand les parents étaient petits ils voyaient que les oranges à Noël et puis encore.

20.2 SavièseM:

-

21.1 SixtF:

eː se bɛ seː baɡˈɛtː etˈ benˈɪ - lʏ lˈdˈɪ də pntkˈɔt  n alˈe le mˈetʀə ʏn sʊ l twˈɑ - ɛ jˈenːa sɔ l tɛ d la mɛˈ  pʁɔtɛksjˈ - jˈenːa ð lə le taʁtˈɪflə pɑskˈə le taʁtˈɪflə j etˈɛ la ɲɔʁtˈœra prsipˈɑl d la mɛˈ - se k œvˈɛ d lə z avˈøʎe n  metˈɛ jˈenːa ve l avʎˈɪ vɛ nʊ n n œvˈɛ pa - ɬə pˈɛʁθə benˈɪt beɲˈø etjˈ na pʁəteksjˈ e pwe sytˈɔ jˈenːa etˈɔ œ ð l bɔ j etˈɛ sytˈɔ lʊ ʀamˈo peː paskə lə tʁəpˈe d le beθ s beːt le ð pɔvjˈɑ pa vɪvr
Et ces ben ces branches étant bénies .. le lundi de Pentecôte on allait les mettre une sous le toit .. et une sur le toit de la maison en protection .. une dans les pommes de terre parce que les pommes de terre c’était la nourriture principale de la maison .. celui qu’avait des abeilles en mettait une dans le rucher chez nous il n’en avait pas .. ces branches bénites bénies étaient une protection et puis surtout une aussi euh dans l’écurie c’était surtout le rameau parce que le troupeau des bêtes sans bêtes les gens pouvaient pas vivre.
œː tɔ l mnd alˈav aθtˈe l p vɛ l bɑlðˈɪ - eː  œ lʊ ɐmˈo k ecj lɑ  bɔkˈ ː elwœɲˈa amˈ və lø mː - ɪ prɲˈ lɔ p pə la snˈnɑ
Euh tout le monde allait acheter le pain chez le boulanger .. et ou euh les hameaux qu’étaient là un peu é.. éloignés en haut vers le Mont .. ils prenaient le pain pour la semaine.
ð l t - œ ʏ le θˈɔfe ecʲˈ  lˈnœ trikɔtˈajə - a la m - e le ʃɔsˈɛt d ɔm etˈo -  l θɔ t sɔvˈ le fˈɛnːə avjˈ kˈoː - lœː m - le θof  kɔtˈõ
Dans le temps .. euh les bas étaient en laine tricotés .. à la main .. et les chaussettes d’homme aussi .. et en été souvent les femmes avaient encore les euhm .. les bas en coton.
mɔ ɡr par a tɔdˈɔʁ sɔt- sʊtnˈyʏ œː l ɦlɔ k etɕjˈ pløtˈoː - a ɡoθ e a drˈɛta - j ɛvˈɛ la ɡoθ e lɐ drˈɛːta - ɑlˈɔʁ lɛ la ɡoθ j an œvˈɛ trɪ pʊ d lə d l t - m ɡr pɑr etˈɛ d drˈɛta
Mon grand-père a toujours sot.. soutenu euh le ceux qu’étaient plutôt .. à gauche et à droite .. il y avait la gauche et la droite .. alors la la gauche il y en avait très peu dans le dans le temps .. mon grand-père était de droite.
ðn l t ɔn aθˈɑʋ tre pʊ də vjˈd  b- j ɐvˈɛ sɛʁtˈɛn fɑmˈɪl k ekʲ jɛ- paskə bː œ hɑ ha ɛ - j ɑn ɐvˈ k k ɑvjˈ œː - eː j e- k ekʲɑ ɑzˈeː -  pwɪ lʊ z ˈɑːtrə bətʁˈ mw  - m fˈ œːŋ ɑ pˈaːkʰə - tʊ l mõn mœdˈɪv bœ l potofø k mˈɪːmæ
Dans le temps on achetait très peu de viande eh b.. il y avait certaines familles qu’étaient {..} .. parce que bon euh {..} - il y en avait que qu’avaient euh .. {.. } qu’étaient aisées .. et puis les autres peut-être moins hein?.. mais enfin à Pâques .. tout le monde mangeait bien le pot-au-feu quand même.
 pᵊrsˈiφ fɛ l kɔʀdaɲˈɪ de vjˈɑðə - ɪ fɑɦjˈ fˈɑrə - lə kɔʀdaɲˈe de vjɑ j  n ɐvˈɛ j a sarʋəɲˈɪ j  n avˈɛ jŋ vɛ l vøvˈɪ - j  n ɐvˈɛ jˈɔ - e planˈeː - e j  n ɐvˈɛ j vø l ɑbajˈɪ krˈjə - m hlɔ lʊ z ɛ kuɲˈy - ɑlˈɔ ɪ fɑhjˈ lə sɔlˈeʁ s- sy mˈʊːra - j avjˈ pɑ deː de t mwe də sɔlˈeʁ a vˈdrə j etˈɛ sʊ mˈʊrɐ paʁ ktʳ le sˈoːkə l epɪsjˈe dn d vɔ prˈɛðə - ɑl ɐvˈɛ tɔt  ʁ d sˈɔkᵊ œ vˈɑdrə ɑz ekʲ tœt fet sy plɑs - ɪ nɔ - n - ɪ lə vdj- n ɑlˈɑv əz ɑθtˈeeː le
En principe chez le cordonnier de village .. ils faisaient faire .. les cordonniers des villages il y en avait un à Salvagny il y en avait un vers le vieux bourg .. il y en avait un .. au Planay .. et il y en avait un vers l’Abbaye1 je crois .. mais ceux-là je les ai connus .. alors ils faisaient les chaussures sur mesure .. ils avaient pas des des tas de chaussures à vendre c’était sur mesure par contre les sabots l’épicier dont je vous parle .. il avait toute une rangée de sabots à vendre elles2 étaient toutes faites sur place .. il nous .. on .. il les vend.. on allait les acheter là.
1 L’Abbaye est le quartier de Sixt qui se trouve au centre de la commune.
2[sˈoːkə] ‘sabots’ est féminin.

21.2 SixtM:

 viˈaːðə - d l t - lu tæ i etjˈ twi krøvˈe n efˈlœ
Autrefois .. dans le temps .. les toits ils étaient tous couverts en ancelles*.
*sorte de bardeau long de 63 à 80 cm, épais de 15 à 18 mm pour couvrir les toits; non cloué (Viret 2006: 207).
l l ʋɪ t j aʋˈæ pa de vlˈː - le fnˈːtrə i œtˈ  œː - ɛl œtʲ ː - plytˈo etrˈæːtə - pʷe ʋˈæ lː ðe bɑːʁ də fˈɛːʁᵊ
Dans le vieux temps il y avait pas de volets .. les fenêtres elles étaient euh euh .. elles étaient euh .. plutôt étroites .. puis il y avait les des barres de fer.

22.1 TorgnonF:

k mɛ p- m pˈapɐ ma mˈamːæ j ˈev pɪtʃˈɪ i vjˈɪv dɛː dɛː z ɔʀˈʒə - kɛ ɑ n- ɑː ɑ nɔˈœ- ɑː - ɑ tsaleˈndɛ
Quand mes p.. mon père et ma mère étaient petits ils voyaient des des oranges .. qu’à n à à Noë.. à .. à Noël.

22.2 TorgnonM:

dədˈɛ lɔ tˈe n ɑvˈɪ lɔː lɔ maʀyʎˈ - k ɪ suˈ lɛ klˈotse tʃˈœkɑː ɑ mɛzˈœkːa - ɛː j ˈɪ tʃœt etɔˈ tʃə sˈɪse cʲ ɪ vɲˈɪvŋ ˈe tʃœt etɔˈ ɪ tʃə kõtˈœŋ a kutˈɑ lɒ lɔ lɔ be kaʁeʎˈõ k ɪ fezˈɪv stɛ klˈoːtsɛ vɛː k- ˈɛɑ j ɛː n  tɔ elɛtʁɪfɪˈɛ lɛː lɛ klˈoːtsɛ ɛ j ɛ lɔː j ɛ l kʲyˈɑ keː k ɪ sˈõɛ
Autrefois on avait le le marguiller .. qu’il sonnait les cloches un peu à musique .. et ils étaient tous étonnés tous ceux qu’ils venaient étaient tous étonnés étaient tous contents d’écouter le le le beau carillon qu’elles faisaient ces cloches ve c.. maintenant il est nous avons tout électrifié les les cloches et c’est le c’est le curé que qu’il sonne.
j a kˈatʁɔ sˈɛʁfə c ɪ ev ɑ ʁɔdzˈe ˈytʶə p lɔ bʏːk
Il y a quatre cerfs qu’ils étaient à brouter outre dans la forêt.

23.1 TroistorrentsF:

kã mʊ-ʊ paʁˈ l dlˈ  vajˈɑʋ de z ʁˈʒe k a nɔˈɛl e - e kˈɔ
Quand mes parents ils étaient petits ils voyaient des oranges qu’à Noël et .. et encore.
 jˈadzɔ lɑ - le tsˈos l  lˈana
Autrefois les bas elles* étaient en laine.
*[tsˈos] est féminin.

23.2 TroistorrentsM:

le tʀˈiθe l ã d l tsˈoʊ dɛ la kˈaʋɑ -  pʏd pɑ ḅta le tʁˈɪθe b cje ba hah
Les pommes de terre elles étaient dans le compartiment dans la cave .. on peut pas mettre les pommes de terre par terre* (rire).
*[b cje ba] ‘par terre’ (cf. GPSR 2: 267b-268).
 jˈaːdzɔ - le fˈenə l ã dəʋˈã - lo matɕˈa ðø lɑz də dəʋˈã - ɑ dʁɑt e ə ɡˈoʊtsə - e lʊ z ˈɔmo dɛʁˈɑ - s l a tɕãndʒjˈaː ɦə si phah əj ə pʏtˈetˢhe tˢʁːt ã - kə l a - k a tʃjãdʒjˈɑː lu z ˈoːmo - pʏ-tˈoː ɑ dʁɑt le fen a ɡots pɑ ʋˈoʁɑ  ə pa  məẽ d difəʁθ - ʋo tʁoʋˈɑː ə pɛʀtˈoː əː lɑ fɑmˈœd - ə lɑ fɑmˈœð - e le fˈene l ã bˈɛɪː ʏto ktˈtə də ʋənˈj s bətˈæ pə lə f dø lˈaːz
Autrefois .. les femmes elles étaient devant .. la moitié de l’église de devant .. à droite et à gauche .. et les hommes derrière .. cela a changé .. euh je sais pas euh il y a (litt. il est) peut-être trente ans .. que ça a .. que ça a changé .. les hommes .. p..lu..tôt .. à droite les femmes à gauche et puis maintenant il y a (litt. il est) point1 de différence .. vous trouvez euh .. partout euh .. la famille .. euh la famille .. et les femmes elles ont bien .. été contentes de venir se mettre par le fond de l’église2.
1L’emploi de [məẽ] ‘pas, point’ (Fankhauser 1911: §52) est également attesté à la Chapelle-d’Abondance et ailleurs en Haute-Savoie (cf. Viret 2013: 1555 pour Morzine).
2[ðˈɑzə] n.m. ‘église’ (cf. Fankhauser 1911: 63 §74b).

24.1 Val-d’IlliezF:

k m paʁˈ l pˈiɲɔ - ʏ ɪz aj d le z ɔʁˈʒ k a tsalˈdə - pi kˈo
Quand mes parents ils étaient petits .. ils ils avaient des oranges qu’à Noël .. puis encore.

24.2 Val-d’IlliezM:

-

25.1 VouvryM1:

bãɛ di lɔ pˈɔʁtsɛ lɛː - le fen t- ɛʁ røvə ɡˈotsə pwɛ lu z ɔmɔ a dʁɛtᵊ.
Eh bien (vu) depuis le porche les. . les femmes ét.. étaient rive gauche puis les hommes à droite.

25.2 VouvryM2:

 jˈadzə le fˈɛn ətˈæ d  lo pwɛ luː z ˈɔmɔ d l ɑtr - vwˈɔrə l e to mesˈo
Autrefois les femmes étaient d’un côté puis les hommes de l’autre .. maintenant c’est tout mélangé.