Comparer

Comparer la carte 52210 avec:

 

Rechercher

Critères de recherche

 

Index

     

Verbes en -āre à radical non palatalisant: «acheter», 2e personne singulier de l’indicatif imparfait (forme interrogative)

 
parler de
témoin
féminin
témoin
masculin
1
Arbaz
t t ɑstˈaɪ kʲɛ
kʲɛ t ɐtsətˈɑ ho
2
Bionaz
sˈẽŋkə t atsətˈɑ
sˈeŋɡʲe t atsətˈaæ
3
Chalais
k t ɔtsɛtˈaʋ, kwɛ tʊ ɑtstˈɑv ʰᶷ
kw t t ɐtɕøtˈɑʋə
4
Chamoson
dekɛ t adzətˈaʋ
dˈɛkjə t t œdzʏtˈɑːvə
5
Conthey
kə t adztˈaː - to
cʲe t adzøtˈɑɛ tʊ
6
Évolène
kə t t atstˈavʏ syː
k t atsətˈavœ ᶿt t atsətˈavə θy
7
Fully
dˈəkʏ t adzʏtˈø
k t adzdˈawə
8
Hérémence
dk t t atsətˈɑje hɔ
lɪkʏ t ɑtsətˈajɛ θ
9
Isérables
-
cjɛ tɕ atsətˈaːə
10
La Chapelle-d’Abondance
-
t aθtˈavɪ k, tɛk t aθtˈɑve
11
Lens
kwɛ ke tø t atsɛtˈaɛ
kwe e t atsɛtˈavə
12
Les Marécottes
ke tʏ t ɑtsətˈɑːv
k t atstˈɑːv
 
parler de
témoin
féminin
témoin
masculin
13
Liddes
-
ce t astˈaʋə
14
Lourtier
k ɐtsʏtˈɛ tʏ
k  t ï kï t aᶻdzʏtˈɑːᵊʏ
15
Miège
(k ɑlˈav tɔ)
-
16
Montana
kwa kɛ t atsɛtˈɑːvɛ
kʷe kə t atsətˈaːvɛ
17
Nendaz
-
dɛk t aᵗstˈɑːɛæ
18
Orsières
(kə t alˈaː)
k adzʏtˈavə t
19
St-Jean
kwɛ t atsɪtˈavə
-
20
Savièse
kɛ ɐtsʏtˈɪʏ tʊ
-
21
Sixt
(tak t alˈɑʋɐ)
tak tə t astˈaʋ
22
Torgnon
-
kə tə t atsətˈɪv
23
Troistorrents
k atsɪtˈaʋe toː
k atsətˈaʋa to
24
Val-d’Illiez
k ætɕtˈavʏ t
kesk tə t atsetˈaʋe
25
Vouvry
k tsətˈaʋø ty
k tsaʋˈe tə
k ɐtstɑːwˈ t

Veuillez cliquer sur

- un symbole de la carte

- une transcription du tableau des formes attestées (ou un chiffre des tableaux de fréquences)

- un énoncé de la liste

pour afficher le clip video correspondant.

Si vous découvrez des erreurs dans cette première version publique de l’Atlas, merci de bien vouloir les signaler à:
andres.kristol@unine.ch.

Liste des énoncés

1.1 ArbazF:

t t ɑstˈaɪ kʲɛ k t øˈe d aɹzˈn tɔ
Tu t’achetais quoi quand tu avais d’argent toi?

1.2 ArbazM:

kʲɛ t ɐtsətˈɑ ho k t ˈejɛ d ɑrzˈ
Que t’achetais-tu quand tu avais d’argent?

2.1 BionazF:

sˈẽŋkə t atsətˈɑ kn t ɑjˈʏ də sʊː
Que tu achetais quand tu avais de sous?

2.2 BionazM:

ɑː - sˈeŋɡʲe t atsətˈaæ kaŋ t ajˈ də ɕʊː
Ah .. que tu achetais quand tu avais de sous?

3.1 ChalaisF:

t dɛɣʏ t ˈæjə d arzˈn k t ɔtsɛtˈaʋ dï i t ˈirø petˈik
Toi, quand tu avais d’argent, que tu achetais quand* tu étais petit?
*[ dï i] litt. ‘dès que’ (GPSR 4: 451).
vɔ dk ɐlʃˈɑ ɑ la fˈiːrɑ ɑ ʃʲõ lɑ fˈirə d - l ɑjə lə vˈɑːtsə d kɑtsˈŋ də tɔtɑ œ - tɔt ʃˈoːrtə - kwɛ tʊ ɑtstˈɑv ʰᶷ
Vous quand vous alliez à la foire à Sion la foire d.. il y avait les vaches de cochons de toute euh .. toute sorte .. que tu achetais-tu?

3.2 ChalaisM:

kw t t ɐtɕøtˈɑʋə kwɑn t æjˈʋə d arzˈn
Quoi tu t’achetais quand tu avais d’argent?

4.1 ChamosonF:

dekɛ t adzətˈaʋ ka t ɑvˈʋ d aʁdzˈ
Quoi* tu achetais quand tu avais d’argent?
*[dekɛ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

4.2 ChamosonM:

dˈɛkjə t t œdzʏtˈɑːvə kã t avˈɪ  mwɛ d aʁdzˈ
Quoi* tu t’achetais quand tu avais un peu (litt. un morceau) d’argent?
*[dˈɛkjə] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

5.1 ContheyF:

k t adzˈtə - t- kə t adztˈaː - to - kaŋ t aˈ d aʁdzˈ
Que t’achètes.. t.. que t’achetais.. -tu quand tu avais d’argent?

5.2 ContheyM:

cʲe t adzøtˈɑɛ tʊ kaŋ t aˈɪ d aːʶzˈ
Que t’achetais-tu quand tu avais d’argent?

6.1 ÉvolèneF:

kə t t atstˈavʏ syː kãn t avˈiː d arzˈ
Que tu t’achetais-tu quand tu avais d’argent?

6.2 ÉvolèneM:

k t atsətˈavœ ᶿt t atsətˈavə θy kan t avˈe dœ ptik su
Que tu achetais-tu tu achetais-tu quand tu avais de petits sous?

7.1 FullyF:

dˈəkʏ t adzʏtˈø kã t aʋˈɛ d aʁdzˈ
Quoi* tu achetais quand tu avais d’argent?
*[dˈəkʏ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

7.2 FullyM:

k t adzdˈawə kã t aʋˈæ  mwe d arzˈ
Que tu achetais quand tu avais un peu (litt. un morceau) d’argent? (rire)

8.1 HérémenceF:

dk t t atsətˈɑje hɔ kã t ɑˈʏ d arzˈ
Quoi* tu t’achetais-tu quand tu avais d’argent?
*[dk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

8.2 HérémenceM:

lɪkʏ t ɑtsətˈajɛ θ k θ ɛjɛ d ɑrzˈɛ
Quoi t’achetais-tu quand tu avais d’argent?

9.1 IsérablesF:

-

9.2 IsérablesM:

cjɛ tɕ atsətˈaːə kã t ɑʋˈɑʏ d aʁdzˈ
Que tu achetais quand tu avais d’argent?

10.1 La Chapelle-d’AbondanceF:

-

10.2 La Chapelle-d’AbondanceM:

t aθtˈavɪ k kã t aʋˈï de su
Tu achetais quoi quand tu avais des sous?
tɛk t aθtˈɑve ø mɑʁθˈe d ɐbɪtyðɐ
Que tu achetais au marché d’habitude?

11.1 LensF:

kwɛ ke tø t atsɛtˈaɛ kan t aˈi d arzˈ
Quoi que tu t’achetais quand tu avais d’argent?

11.2 LensM:

kw ke tʊ fæʒˈië dɛ l aʁzˈ aŋ t aˈʏ - kaŋ t aˈɪ  pʊ d aʁzˈ - kwe e t atsɛtˈavə
Quoi que tu faisais de l’argent quand tu avais (rire) .. quand tu avais un peu d’argent .. quoi que tu achetais?

12.1 Les MarécottesF:

ke tʏ t ɑtsətˈɑːv avwˈɪ l ɑʁdzˈɛ ke t avˈ
Que tu t’achetais avec l’argent que tu avais?

12.2 Les MarécottesM:

kã t ɑvˈ d ʃu - k t atstˈɑːv
Quand tu avais de sous .. que tu achetais?

13.1 LiddesF:

-

13.2 LiddesM:

ce t astˈaʋə ã t avˈe d ardzˈɛ
Que tu achetais quand tu avais d’argent?

14.1 LourtierF:

k ɐtsʏtˈɛ tʏ k t e d aʁdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent?

14.2 LourtierM:

k  t ï kï t aᶻdzʏtˈɑːᵊʏ ɡʲ t  d aɹdzˈɐ
Qu’est-il que tu achetais quand tu avais d’argent?

15.1 MiègeF:

k ɑlˈav tɔ ɑtsɛtˈa kn t æʋˈi d arzˈ
Qu’allais-tu acheter quand tu avais d’argent?

15.2 MiègeM:

-

16.1 MontanaF:

kwa kɛ t atsɛtˈɑːvɛ kn t alˈɑːvɛ a la fˈiːrə
Quoi que tu achetais quand tu allais à la foire?

16.2 MontanaM:

kʷe kə t atsətˈaːvɛ dəvˈan kan t aˈi d arzˈɛn
Quoi que tu achetais avant, quand tu avais d’argent?

17.1 NendazF:

-

17.2 NendazM:

kã t eɪ d arzˈn dɛk t aᵗstˈɑːɛæ
Quand tu avais d’argent quoi* tu achetais?
*[dɛk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

18.1 OrsièresF:

kə t alˈaː ædztˈe kã t æʋˈi d aʁdzˈeː
Que tu allais acheter quand tu avais d’argent?

18.2 OrsièresM:

k adzʏtˈavə t kã t avˈï d aʁdzˈ pə tə fɪʁ plɛɪzˈi
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent pour te faire plaisir?

19.1 St-JeanF:

kwɛ t atsɪtˈavə kum t ajˈe d arzˈɛn
Quoi tu achetais quand tu avais d’argent?

19.2 St-JeanM:

-

20.1 SavièseF:

kɛ ɐtsʏtˈɪʏ tʊ kɐ t ˈɑjɛ d ɑrdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent?

20.2 SavièseM:

-

21.1 SixtF:

k t avˈɛ de su tə tak t alˈɑʋɐ aθtˈe hɪ
Quand tu avais des sous toi quoi tu allais acheter hein (rire)?

21.2 SixtM:

tak tə t astˈaʋ kã t avˈæ du dɹ sʊ
Quoi tu t’achetais quand tu avais des petits sous?

22.1 TorgnonF:

-

22.2 TorgnonM:

kn t ɐvˈie də sy kə tə t atsətˈɪv də  ɛ
Quand tu avais de sous que tu t’achetais {..}?

23.1 TroistorrentsF:

k atsɪtˈaʋe toː ka t avˈa d l ɑʁdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu avais de l’argent?

23.2 TroistorrentsM:

k atsətˈaʋa to k t aʋˈæ d l ɑʁdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu avais de l’argent?

24.1 Val-d’IlliezF:

k ætɕtˈavʏ t kã t ɑdɑˈɛ- t ˈawa d l ɑʁdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu adais.. tu avais de l’argent?

24.2 Val-d’IlliezM:

kesk tə t atsetˈaʋe kã t aʋˈeː d l ɑʁzˈ
Qu’est-ce que tu t’achetais quand tu avais de l’argent?

25.1 VouvryM1:

k tsətˈaʋø ty - k tɕə- k tsˈe tə kã t avˈe d l aʁdzˈ
Qu’achetais-tu .. qu’ache.. qu’achetais-tu quand tu avais de l’argent?

25.2 VouvryM2:

k ɐtstɑːwˈ t kã t aʋˈɛ d su
Qu’achetais-tu quand tu avais des sous?