Comparer

Comparer la carte 71200 avec:

 

Rechercher

Critères de recherche

 

Index

     

«tourner», «tourner faire» et «refaire»: répétition et mouvement de retour

 
parler de
témoin
féminin
témoin
masculin
1
Arbaz
n tuɹnɛ bɑ
turne bɑː
2
Bionaz
tʊrnœʀˈɛ
nɪ falˈɪ lɛɪ tʊrnˈɪ pltˈɪ
n aʀˈɪ tˈʊʁna
ʀəvɛˈ
n tˈɔʳn
 lœ tˈɔʳna arjˈɪ
3
Chalais
l ɛ ʒu tsɛ ʁətʰapˈa
ʁətrɔvˈɛŋ
4
Chamoson
tˈɔʀnə ba
ʁəvɛʁˈa
tˈɔʀnə bɑ
5
Conthey
n tɔrn
no n ʁəvæʁˈ
-
6
Évolène
ʃ tɔnˈa
ʀɛvɛʀˈaɪ
tɔrnˈavən
tɔrnŋ mỹʒjɛ
7
Fully
tɔʁnəʁˈi
tɔʶn pɑ vənˈ
ʁətʃˈœødʁ
tˈɔrnə lɪz ɑmənˈɑ
8
Hérémence
ʃɔn … tɔrnˈɑ
tɔrnˈɑ bɑ
tɔrnˈɑ pɐʃˈɐ
nə nɔ ʀvɛʀˈᵐ
-
9
Isérables
rəvɛrˈe
-
10
La Chapelle-d’Abondance
nɔ vɔ ʁvɛʁˈ
-
11
Lens
tɔrnøm ba
ʁəvˈiːʀ
turnˈẽ lʒ ɑriˈɑ
ʀəfˈer
12
Les Marécottes
tɔʁnˈa pɑʃˈɑ
ʀetɕjˈødʀ
 l tˈɔʁnə ʃɔʁtˈi
13
Liddes
tɔrnɛrˈi
tɔɹnɹˈ ʋɛ
nʊ wɔ ʁʋaʁˈ
tˈɔrnə bɑ
ʁəvˈɑrd
 
parler de
témoin
féminin
témoin
masculin
14
Lourtier
toʁnˈɑə
tɔʁnˈɑ jɛʁ
-
15
Miège
ʃɔn tɔrnˈɑ
tˈʊrnɛtornˈa
rəvɛːrɛ
-
16
Montana
ʃɔn tɔrnˈɑ ɛnˈo
vɛʀˈi tɔrnˈɑ
-
17
Nendaz
tɔʁnəʁˈ
tɔʶnœ vˈeʁʏ
no vɔʒə ʁvəʁˈŋ
ʃ itˈa rəfˈɛːtə
18
Orsières
tɔʁnˈɛ
n n tɔʁn pa vɛːʁ
ʁətʃˈœdʁ
tˈɔʁnə bɑ
ʁəpʁˈ
19
St-Jean
ty tˈuːrnɛ
rɛvˈɛːrə
-
20
Savièse
tˈɔrnə ba
rəmˈtː
n turn ɑ ʃɑwˈɑ
rʏvɪnˈi
21
Sixt
rəvnˈɪv
i ʁvˈəɲ
s ʁvˈəny
22
Torgnon
ʀɛkˈɔdʀe
ɪ lɛ tɔn blɛtsˈɪ
 bətˈə tˈuʁnɑ
 ʃə ʁətrˈuvɛ
23
Troistorrents
tʃʏʁnˈ bɑ
ʀəvˈɛ
tʃjˈɔʁn ba
24
Val-d’Illiez
nə n tɔʁnr
 s tˈɔʁnʁə pami vɛʁ
ː - tˈœʁnə bæ
 le tˈœʁnə dzətˈæ
25
Vouvry
-
-

Veuillez cliquer sur

- un symbole de la carte

- une transcription du tableau des formes attestées (ou un chiffre des tableaux de fréquences)

- un énoncé de la liste

pour afficher le clip video correspondant.

Si vous découvrez des erreurs dans cette première version publique de l’Atlas, merci de bien vouloir les signaler à:
andres.kristol@unine.ch.

Liste des énoncés

1.1 ArbazF:

ɑprˈø n tuɹnɛ bɑ ʏ ʃɔˈɛ
Après on redescend (litt. (re)tourne bas) au soleil.

1.2 ArbazM:

e  turne bɑː dy wɑ dy ʃoˈe
Et on redescend (litt. (re)tourne bas) du côté du soleil.

2.1 BionazF:

sta matˈ nɪ falˈɪ lɛɪ tʊrnˈɪ pltˈɪ m bʊtˈ
Ce1 matin j’ai dû-lui (litt. j’ai fallu-lui2) replanter un bouton.
1L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. aussi Diémoz/Kristol 2006: 148).
2Emploi personnel du verbe «falloir»; cf. carte n° 71120; enclise du pronom régime.
kã l e kə tə tʊrnœʀˈɛ pwɪ
Quand c’est que tu reviendras puis?
sə pasˈɑːdʏ pɛʁ sˈɛʎɑ - n aʀˈɪ tˈʊʁna lɔ plɛɪzˈɪ dʏ vɔ vˈeːʀə
Si vous passez ici .. nous aurions de nouveau le plaisir de vous voir.
dmˈɑ ʊ batˈɪːmˀ nɔˀ ʀəvɛˈ nɔ- nˈɔːtʀɔː ɡaʳsˈʊ  naᵗ- nˈʊtʀa bˈalːa fˈœʎə
Demain au baptême nous revoyons no.. notre garçon et na.. notre belle-fille.

2.2 BionazM:

 lœ tˈɔʳna arjˈɪ də tʁˈɑɪ ɑ ɕɪ - ɑ sŋk ˈɑwə la vɪpʁˈʊ - apʀˈɪ n tˈɔʳn n ts
On les trait de nouveau de trois à ci.. à cinq heures l’après-midi .. après on retourne en pâturage.

3.1 ChalaisF:

j klɔʃˈ də vɛrkɔrˈn  vi dœ lʏˈɛn d lʏˈɛn - də fʁan - l ɛ fʁaŋ zɛn ʊŋ vjo klɔʃˈɛ ma l ɛ ʒu tsɛ ʁətʰapˈa l  tre bj - ɛ bj
Le clocher de Vercorin on voit de loin de loin .. de bien .. il est bien joli un vieux clocher mais il a été (litt. il est eu) un peu retapé il est très bien .. il est bien.

3.2 ChalaisM:

ə beŋ ŋkjˈɛː mː- n ɛŋ la fˈeʁa dʒju k j ɛ œːm - biŋ markˈɑɛ pɔ ʃeŋ ke nɔ ʁətrɔvˈɛŋ lœ lœ do velˈɑzə də - dajˈu n eŋ k un iʎˈɛʒə nɔ s tɔzˈɔr sˈŋblə
Eh bien ici euhm .. nous avons la Fête-Dieu qu’elle est euhm bien caractéristique parce que (litt. pour ce que) nous nous retrouvons les deux villages de .. d’ailleurs nous avons qu’une église nous sommes toujours ensemble.

4.1 ChamosonF:

tˈɔʀnə ba p  vɛʁsˈ kə l ɛ kspoːzˈɔ y sɔlˈæ
On redescend (litt. (re)tourne bas) par le versant qu’il est exposé au soleil.
ʏ dz də l ˈɑãŋᶢ - ʁəvɛʁˈa tɕɥiː mɪ ptˈi ʑ - ny pøtɕˈ ẓ fˈã
Le jour de l’an .. je reverrai tous mes petits .. nos petits-enfants.

4.2 ChamosonM:

œ pɑ  tˈɔʀnə bɑ - p  ʋɛʁsˈ kɛ l a ɔ sɔlˈæ
Et puis on redescend .. par le versant qu’il a le soleil.

5.1 ContheyF:

wɛ n tɔʁnˈ pamˈɪ - n tɔrn pamˈɪ
Aujourd’hui nous revenons plus.. nous revenons plus.
ʃːɪ ɔ pˈɑːʁə ʁtrə pɑ d abˈ no n ʁəvæʁˈ pami
Si le père rentre pas bientôt, nous nous reverrons plus.

5.2 ContheyM:

-

6.1 ÉvolèneF:

ãfˈ l bjo zɔʃ ʃ tɔnˈa
Enfin les beaux jours sont revenus.
ʀɛvɛʀˈaɪ vɔltʃˈjː laː mːeʒˈ aw ʃe neʃˈuʃᵃ
Je reverrais volontiers la maison où je suis née.

6.2 ÉvolèneM:

lœː zɔrˈaŋʃʏ kan tɔrnˈavən dʊ bwœ ʃ trenˈɑvən ỹm bʏʎɔnˈɛtə dɛʃˈy la lɥˈiɡzɛ
Les forestiers quand ils rentraient du bois se traînaient un petit billon sur la luge.
a katr ˈowrɛ nɔ tɔrnŋ mỹʒjɛ  mwɛ
À quatre heures nous re-mangeons (litt. tournons manger) un morceau.

7.1 FullyF:

kã l ɛ kë tø tɔʁnəʁˈi
Quand c’est que tu reviendras?
pɔ ɔˈɛ nə tɔʶn pɑ vənˈ
Pour aujourd’hui nous revenons pas.
wɛ matˈ m a fajˈy m a fajˈʏ ʁətʃˈœødʁ  wɔtˈ
Aujourd’hui matin il m’a fallu m’a fallu recoudre un bouton.

7.2 FullyM:

tˈɔrnə lɪz ɑmənˈɑ ɑ ʃpˈɑ
On les amène de nouveau à souper.

8.1 HérémenceF:

lø bjɔ zɔ ʃɔn tɔtˈʊn tɔrnˈɑ
Les beaux jours sont tout de même revenus.
aprˈe faʎˈ tɔrnˈɑ bɑ p lɔ kɔɦˈɑɔ
Après il fallait redescendre (litt. tourner bas) par le côté du soleil*.
*[kɔɦˈɑɔ] cf. kɔɑ, endroit très exposé au soleil (Lavallaz 1935: 449).
ʃ  tɔrnˈɑ pɐʃˈɐ per ːŋk nə ʃarˈ kntˈœn ᵈʊ ʋ ɛːʁ
Si vous repassez par ici, nous serons contents de vous voir.
ʃœ lœ pˈaːʀᵊ tˈɔrnə pa d abˈɔ nə nɔ ʀvɛʀˈᵐ - n tɔrnɛᵐ pami ɛʀ
Si le père revient pas bientôt nous nous reverrons .. nous nous reverrons plus (litt. nous nous tournons plus voir).

8.2 HérémenceM:

-

9.1 IsérablesF:

ɪ mˈamə rəvɛrˈe vɔːntʃˈər saː kʊʒˈenæ
La maman reverrait volontiers sa cousine.

9.2 IsérablesM:

-

10.1 La Chapelle-d’AbondanceF:

s  pɑsˈɑvɔ pɛʁ ˈtʃjə  v- nɔ vɔ ʁvɛʁˈ avɛ - ˈɛ plezˈi
Si vous passiez par ici, on v.. nous vous reverrions avec .. avec plaisir.

10.2 La Chapelle-d’AbondanceM:

-

11.1 LensF:

tɔrnøm ba - dʊ la - k ɛ lʏ ʃɔlˈɛ
Nous redescendons (litt. tournons bas).. du côté .. qu’est le soleil.
œː lɑmərˈaːɔ ʁəvˈiːʁ - la miʒˈ - ɑwə ʃe neʃwˈɑjɛ
Euh j’aimerais revoir .. la maison .. où je suis née.

11.2 LensM:

turnˈẽ lʒ ɑriˈɑ əntrə trøː ʒ ˈuːr  sɪnʧ ˈrə də l apɹˈ mjezˈɔr
Nous les trayons de nouveau entre trois heures et cinq heures de l’après-midi.
ʃʊ lə pra falˈɛ ntˈɛ awʊ lɔ ʁɑhˈe - dəvˈɑŋ kɑŋ n ɛrzˈaŋ - avwˈeː - pɛr bis - falɪ fˈerɛ ʀəfˈer l bis - nɛtˈɛ lə tʊrnjˈʊ po ʃəŋ ke ʃe nɔ faʒˈam pa ɛn ˈɔɹdɹə k nɔ - n irˈaŋ ⁿᵒ dentɔr de ʃeˈɛ - bŋ le feːsᵉ ʁŋkɔntrˈaɛ tɔ ɦluː - tɔ ɦluː - materiˈo ke ʃon trɑ fɔːr - ɛ fɔrsemˈaŋ falˈɪ k enᵗsapjˈa ɛ mulˈɑ ʃi tøː - ʃi t a- ʃi tə ʁəŋkɔntrˈa ʃɛ - də bʊˈ u d - ʊː ʃŋ n nɔʒ apəlˈaŋ əmbuʃjˈɛ lɛ prɑ
Sur les prés il fallait nettoyer avec le rateau .. autrefois quand nous arrosions ..avec .. par bisse .. il fallait faire refaire les bisses .. nettoyer les [tʊrnjˈʊ]* parce que (litt. pour ce que) si nous faisions pas en ordre quand nous .. nous étions nous en train de faucher .. eh bien la faux rencontrait tous ces .. tous ces .. matériaux que sont trop forts .. et forcément il fallait battre et aiguiser la faux .. si tu .. si tu a.. si tu rencontrais ces .. de bois ou de .. ou cela nous nous appelions «emboucher les prés».
*[tʊrnjˈʊ] cf. tornyóou, n.m. ‘pièce de bois, de métal ou de pierre, que l’on met dans le bisse pour détourner l’eau’ (FQ 1989: 190).

12.1 Les MarécottesF:

ʃʏ vʊ tɔʁnˈa pɑʃˈɑ paʁ ˈcʲ - v vdʁˈeɪ ɡejˈɑ m dɪʁˈə bdzˈœ
Si vous repassez par ici .. vous viendrez bien* me dire bonjour.
*[ɡejˈɑ] adverbe d’insistance utilisé avec un impératif ou une périphrase verbale de sens équivalent pour encourager l’allocutaire à une action qui suppose un certain effort, pour rendre plus pressante la demande exprimée par le mode verbal (GPSR 8: 39b s.v. gaillard).
w matˈ m a falˈʏ ʀetɕjˈødʀ  bɔtˈ
Aujourd’hui matin il m’a fallu recoudre un bouton.

12.2 Les MarécottesM:

 l tˈɔʁnə ʃɔʁtˈi  ʃˈuj
On les ressort en souper.

13.1 LiddesF:

kã tʏ tɔrnɛrˈi
Quand tu reviendras?
ə jʏ tɔɹnɹˈ ʋɛ də bŋ c ma mɛezˈŋ - ɥo ɕɛɪ nˈeːə
Euh je reverrais de bon cœur ma maison .. où je suis née.
sɪ ʋ tˈɔʶnːɔ pasˈɪ pɑʶ sʏ - nʊ wɔ ʁʋaʁˈ wʏ plːzˈi
Si vous repassez par ici .. nous vous reverrons avec plaisir.

13.2 LiddesM:

də fɔrtˈ liː z ˈɑːbrə θˈøːr  mˈət le fw- ɛ ʁəvˈɑrd
De printemps les arbres fleurissent et mettent les feuill.. et reverdissent.
õ dəθˈ -  tˈɔrnə bɑ ɔ - pə l adrˈɛe
On descend .. on redescend au .. par l’adret.

14.1 LourtierF:

toʁnˈɑə pɑmˈɛɪ - ʋʊɪ pɑmˈ wɔɪ jˈɛːᵅʁ
Ne revenez plus .. je veux plus vous voir.
j aməɹɛː pɹ ʊ tɔʁnˈɑ jɛᵅʁ pjʏ ɕəʋˈɛ
J’aimerais assez le revoir (litt. tourner voir) plus souvent.

14.2 LourtierM:

-

15.1 MiègeF:

t mjɔs lʏ bˈeɪ zɔr ʃɔn tɔrnˈɑ de rːɛtˈɔr
Tant mieux les beaux jours sont revenus de retour.
kn tˈʊrnɛtʊrnˈa
Quand reviens-tu?
ʃʏ vɔ paʃˈa pœr ʃɔ n ɹˈɑm plɪʒˈɪ də vɔ rəvɛːrɛ
Si vous passez par ici, nous aurons plaisir de vous revoir.

15.2 MiègeM:

-

16.1 MontanaF:

ɛ bŋ lɛ bõŋ zɔr ʃɔn tɔrnˈɑ ɛnˈo
Eh bien, les bons jours sont revenus (litt. tourné venu).
o nɔvˈɛj aːn vɛʀˈi tɔrnˈɑ tɔ lɛ ptiɡ ʒ fˈaːn
À Nouvel An, je verrai revenir tous mes petits-enfants.

16.2 MontanaM:

-

17.1 NendazF:

w nə tɔʁnəʁˈ pˈɑme
Aujourd’hui nous reviendrons plus.
ʃ  paʃˈɐ pər ˈːkə no vɔʒə ʁvəʁˈŋ - ɐvˈɔ plëʃˈi
Si vous passez par ici, nous vous reverrions ..ons avec plaisir.
 dzɔ d bn aã tɔʶnœ vˈeʁʏ tʃy e - eːɛ - [en aparté: atˈã  pʀˈɛnə (?) pti z f] -  dɔˈŋ kurˈɛə
Le jour de Nouvel-An je re-vois tous les .. les .. [attends je prenne (?) petits-enfants] .. les petits-enfants.

17.2 NendazM:

əː m ʃɥˈiɲ aʃᵊbˈ kə ʃi m baʃ nˈːndə - ə deˈ k elˈiːʒə ʃ itˈa rəfˈɛːtə - j e unaː - h na saʀˈiːrə - a trˈeɪ d eliː - ɪ ɡʁˈnda tsɐrˈirə dø meɪtˈãː - dˈɑwə ᵗsɛriːʁ də ʃʏ dɛˈe - ɛ pw j ɛj nːa - a trɛˈe
Euh .. je m’ensouviens aussi qu’ici à Basse-Nendaz .. euh avant que l’église ait été refaite .. il y avait une .. h .. une allée.. à travers de l’église .. la grande allée du milieu .. deux allées de part et d’autre*, et puis il y en avait une .. à travers.
*[də ʃʏ dɛˈe] cf. de che déey ‘de part et d’autre’ (Praz 1995: 182).

18.1 OrsièresF:

wæ nœ tɔʁnˈɛ pˈɛmi
Aujourd’hui nous revenons plus.
sø t pˈiʁə vẽ pɑ dabwˈ n n tɔʁn pa vɛːʁ
Si ton père vient pas bientôt nous nous revoyons pas.
wa matˈ m a fadʲˈø ʁətʃˈœdʁ  bɔtˈø
Aujourd’hui matin il m’a fallu recoudre un bouton.

18.2 OrsièresM:

tˈɔʁnə bɑ - pə dy bi də l ɑdʁˈɑæ
On redescend (litt. tourne bas) .. par du côté de l’adret.
də fɔʁtˈ l a la ja kə ʁəpʁˈ - cy li z ˈɑːbʁə mˈœt li flø - ɛ li pʁo vˈiɲ v
De printemps il y a la vie que reprend .. tous les arbres mettent les fleurs .. et les prés viennent verts.

19.1 St-JeanF:

kw ty tˈuːrnɛ
Quand tu reviens?
ɔ nɔvej an nɔ ve rɛvˈɛːrə tɔ m pʏtˈi ʒ fˈan ɛ j ɛn e vỹt ɛ j 
À Nouvel An, on va revoir tous mes petits-enfants, et j’en ai vingt-et-un.

19.2 St-JeanM:

-

20.1 SavièseF:

ɛ pwɛ nə tˈɔrnə ba də w ˈatrʏ bjeɪ l  də ʃˈoe
Et puis on redescend (litt. tourne bas) de l’autre côté {il y a / il est} de soleil.
 deˈŋ n n jˈn tt a kwats - [kwats] est le chignon - e ˈoːɹə l ŋ ɡela tˈtɛ kɔpˈ  pi - ɛ k rəmtː ː tsɑpˈeɪ ʃɔm bi- ɲ ə ʏmbidʑʲˈɑ dɛ mtɹ una kwats p k tɪɲˈeʃ i tsɐpˈe
Et autrefois nous nous avions toutes le chignon .. [kwats]* est le chignon .. et maintenant elles ont presque toutes coupé les cheveux .. et quand elles remettent un chapeau elles sont bi.. on est obligé de mettre un chignon pour que tienne le chapeau.
*[kwats] cf. co‿utse s.f. ‘coiffure’ (FB 1960: 172).

20.2 SavièseM:

nʊ vˈœrj nɔ ə n fɹot e n nitˈi pwe nə n turn ɐ ʃɑwˈɑ
On retourne on euh on frotte et on nettoie puis on en sale de nouveau (litt. tourne à saler).
ɐ mɛ mˈandɔ ʃ e zoˈœnɔ pɹ rʏvɪnˈi æ ʃ tœm pɔ d vjɑ ma kɹˈyhɔ pɑ ɛ
Ah je me demande si les jeunes pourraient revenir à ce temps [ d vjɑ]* mais je crois pas eh.
*[pɔ d vjɑ] ‘pour de la vie’ (?) sens incertain.

21.1 SixtF:

əɛ e θeːnˈeɪ kʲ avˈɛ  ɡr mulˈː - n alˈav av la kavˈalɐ pɔʁtˈe lʏ blaː e  rəvnˈɪv ɑv la faʁnˈa - e la krˈyθə
Ah aux Chênaies il y avait un grand moulin .. on allait avec la jument porter le blé et on revenait avec la farine .. et le son.

21.2 SixtM:

ʋæ - pa se œː - pa s ltˈ θi nɔ - i etj vny a la l siminasjˈ aʁtifisjˈɛl bje dræ - i  e- j əpəlˈɑv sɑ la seleksj œː wæ - e pweː wæ - f œ - e b i ʁvˈəɲ - i f tœðˈœʁ la seleksjˈ mi s ʁvˈəny eː - e by - ʋæ
Oui .. pas si euh .. pas si longtemps chez nous .. ils étaient venus à la l’insémination artificielle tout droit .. ils ont euh .. ils appelaient ça la sélection euh oui .. et puis oui .. enfin euh .. eh bien ils reviennent .. ils font toujours la sélection mais ils sont revenus aux .. aux taureaux .. oui.

22.1 TorgnonF:

stɑ mɑtˈe m ɑ fælˈy ʀɛkˈɔdʀe  bɔtˈ
*L’emploi du démonstratif féminin sta avec le masculin [matˈ, matˈ], etc. à Bionaz et à Torgnon est sans doute dû à une interférence avec l’italien mattina n.f. ‘matin’, appuyée par le parallélisme avec le féminin [nˈitə] ‘nuit’ [sta nˈitə] ’cette nuit’ (cf. aussi Diémoz/Kristol 2006: 148).

22.2 TorgnonM:

nɔ feʑˈɪv lɔ mwe pə tˈːʁa - bətˈɪ də pˈɑːʎə desˈoː - ɑpʶˈe  bə{t} ðœ taʁtˈɪflɛ - ɪ sŋ  bətˈə tˈuʁnɑ tʃˈɪɡɑː tʃˈɪɡɑ də pˈɑːjə k ɪ lˈeːsə sœʁkylˈɑː tʃˈəka l ɛːʁ - ʰ - apʁˈeː - ma ʃɔˈ j ɛ p lɔ nɪ dɪː ʁɑːt
Nous faisions le tas par terre .. nous mettions de paille dessous .. après on met de pommes de terre .. ensuite on met de nouveau un peu un peu de paille qu’elle laisse circuler un peu l’air .. hein .. après .. mais souvent c’est puis le nid des souris.
nɔ nɔ tʀɔʋˈ tʃə lə dʊ vœlˈɑːdzɔ sˈblɔ - ɛː lɔ matˈẽ j ɑ lɑː j ɑ la mˈɛsːa - apʀˈe  fe l ŋʃˈeɛ - ʃˈe de dɪː ɛ de tʃœ lə pʁɔdwˈɪ k i  poʁtˈu ɑ lɑː ɑ lɑ tsapˈɛlːa - la lɛː - lɔ ʁɛvʏˈ kʲə n  nɔ lɔ teːɲˈ lɑ ː nɔ lɔ bətˈ də koːtˈeː pə lɛ fytˈyːʁɛ ʁɛpaɑʃˈ də lɑ tsapˈɛlːa pə lə pə l ntʁetjˈ də dœ də la tsapˈɛlːa - ɑː - ɛ ɑpʁˈe  nː la fˈeːta ɪ kntˈ d ɛ k ỹ ptʃˈɛː d ɛ k ỹ ptʃˈe bˈɑlə pɔ  ʃə ʁətrˈuvɛ ɛ  bˈɛɪ lɔ vˈeːʁɔ tʃœt sˈblɔ  tstˈu - ɛ pwə vœlˈɑː ŋ ʃɛ tˈɔtsə lɑ mŋ ʃə salˈyɛ
Nous nous trouvons tous les deux villages ensemble .. et le matin il y a la il y a la messe .. après on fait les enchères .. enchères des des eh de tous les produits qu’ils ont porté à la à la chapelle .. voilà les .. le revenu que nous avons nous le gardons là on nous le mettons de côté pour les futures réparations de la chapelle pour le pour l’entretien de de de la chapelle .. ah .. et après la fête elle continue il y a un petit il y a un petit bal ensuite on se retrouve et on boit le verre tous ensemble une chanson (chantée) .. et puis voilà on se serre la main on se salue.
ɛ lɑ de nˈɑɛ ɪ lɛ tɔn blɛtsˈɪ dɛ trˈɛɪ ɑ snk ˈɔje
Et l’après-midi on les trait (litt. ils les traient) de nouveau entre trois et cinq heures.

23.1 TroistorrentsF:

ɔ nɔ tʃʏʁnˈ bɑ pə lø kɔ- ʏ - lø lɔ ø - jo la ə - ʏ - jo la j a lə solˈe
Oh nous redescendons (litt. tournons bas) par le cô.. euh .. le côté (?) euh .. où il y euh .. euh .. où il y a le soleil.
sə ʋ pɐsˈa pɛʁ ˈcʲə nɔz əʀˈin dø pʎzˈi a vɔ ʀəvˈɛ
Si vous passez par ici, nous aurions du plaisir à vous revoir.

23.2 TroistorrentsM:

p lɑ f sɛptˈːbʁə le bˈeɪtɕeː kitː lə kəmˈ e ʋəɲõ ba - tʃjˈɔʁn ba
Vers la fin septembre les bêtes quittent l’alpage {et / elles} descendent (litt. viennent bas).. redescendent (litt. tournent bas).

24.1 Val-d’IlliezF:

wa nə n tɔʁnr pami
Aujourd’hui nous ne reviendrons (litt. tournerons) plus.
s t pˈɑʁə v pɑ dabˈɔ  s tˈɔʁnʁə pami vɛʁ
Si ton père vient pas bientôt on se reverra plus (litt. on se tournera plus voir).

24.2 Val-d’IlliezM:

f stˈbɛ l  l dze i ː - n ː - tˈœʁnə bæ
Fin septembre c’est le jour ou on .. on on .. redescend.
 le tˈœʁnə dzətˈæ
On les ressort*.
*[dzətˈæ] cf. dzətā ‘sortir le bétail’ (GPSR passim).