Comparer

Comparer la carte 71320 avec:

 

Rechercher

Critères de recherche

 

Index

     

La question partielle: formes et ordre des mots

 
parler de
témoin féminin
témoin masculin
1
Arbaz
(1a) ke mz ho
(1c) t t ɑstˈaɪ kʲɛ
(1a) kʲɛ t ɐtsətˈɑ ho
2
Bionaz
(3a) sˈẽŋkə t atsətˈɑ
(3b) sẽkʲ ətsətˈadə
(3d) sˈekʏ mndzˈadə
(3a) sˈeŋɡʲe t atsətˈaæ
(3b) sˈŋɡjɛ ɐtsəðiˈa ʋɔ
3
Chalais
(1b) k t ˈɔtsɛtˈaʋ
(1b) kwɛ ɑtstˈɑv ʰᶷ
(1b) kw t t ɐtɕøtˈɑʋə
4
Chamoson
(2a) dəkɛ mˈzə
(2a) dˈɛkjə t t œdzʏtˈɑːvə
5
Conthey
(1a) adzətˈɑː v
(1a) cʲe t adzøtˈɑɛ
6
Évolène
(1a) mˈze
(1a) kj atsɛtˈi
7
Fully
(2a) dˈəkʏ t adzʏtˈø
(2a) dək ʊʒ adzətəʃˈi
(1b) k t adzdˈawə
8
Hérémence
(2a) dˈɛkə mˈze
(2b) dk t t atsətˈɑje
(2b) dk atsˈæɪ- ʒ atsətʃˈɑ wo
(2b) lɪkʏ t ɑtsətˈajɛ θ
9
Isérables
(1a) tɕ ʋɔ tsᵊtˈaː ʋoː
(1b) cʲə mɛnz
(1b) cjɛ atsətˈaːə
10
La Chapelle-d’Abondance
(4) tk t mz
(4) tɛk t aθtˈɑve
(1c) t aθtˈavɪ k
11
Lens
(5a) kwɛ ke t atsɛtˈaɛ
(1a) kwɛ mzɛ h
(5a) kw ke fæʒˈië
(5d) k k alˈɐ ɐtsøtˈaː
12
Les Marécottes
(1b) ke t ɑtsətˈɑːv
(1b) k t atstˈɑːv
13
Liddes
(1a) k ˈalɔ mɪdʑʲˈə
(1b) mʏdz
(1b) ce t astˈaʋə
14
Lourtier
(7) k ɛ t y ky mˈëdzə
(1a) k ɐtsʏtˈɛ
(7) k  t ï k w ɐᵈzɨtˈɑː
15
Miège
(1a) k ɑlˈav ɑtsɛtˈa
(1a) k ɐtsœtˈɑʋ ʋɔ
16
Montana
(5a) kwe ke mˈŋẓe
(1a) kwɛ ɑtsɛtˈi ɛ-ˈɑ vo
(5a) kʷe kə t atsətˈaːvɛ
17
Nendaz
(2a) dkʏ t mˈœndzɪ
(2a) dɛk t aᵗstˈɑːɛæ
18
Orsières
(1a) alˈa mʏdʒˈi
(1b) k t mˈedze
(1a) k adzʏtˈavə t
19
St-Jean
(1b) kwɛ t atsɪtˈavə
(7) kwɛ l eɪ kɪ v atstˈɑʋ
(1b) kw tu va atstˈa
20
Savièse
(1a) ɐtsʏtˈɪʏ
(1a) t ɐtsˈëtʏ
21
Sixt
(4) tak t alˈɑʋɐ aθtˈe
(4) tək vɔz əlˈɐ kerˈɪ
22
Torgnon
(1b) kʲə v ɐlˈʊdɛ mʏzˈɪ
(1b) t atsətˈɪv
(2a) dkʲə v ɑtsëtˈɪːvɪ
23
Troistorrents
(1a) k atsɪtˈaʋe toː
(1c) z ɐtsetˈaæ kʲˈe
(1a) k atsetˈaʋa voː
24
Val-d’Illiez
(1a) k ætɕtˈavʏ t
(4) kesk t atsetˈaʋe
25
Vouvry
(1a) k tsaʋˈe
(1a) k ɐtstɑːwˈ t

Veuillez cliquer sur

- un symbole de la carte

- une transcription du tableau des formes attestées (ou un chiffre des tableaux de fréquences)

- un énoncé de la liste

pour afficher le clip video correspondant.

Si vous découvrez des erreurs dans cette première version publique de l’Atlas, merci de bien vouloir les signaler à:
andres.kristol@unine.ch.

Liste des énoncés

1.1 ArbazF:

ke mz ho
Que manges-tu là?
t t ɑstˈaɪ kʲɛ k t øˈe d aɹzˈn tɔ
Tu t’achetais quoi quand tu avais d’argent toi?

1.2 ArbazM:

kʲɛ t ɐtsətˈɑ ho k t ˈejɛ d ɑrzˈ
Que t’achetais-tu quand tu avais d’argent?

2.1 BionazF:

sˈẽŋkə t atsətˈɑ kn t ɑjˈʏ də sʊː
Que tu achetais quand tu avais de sous?
œː sẽkʲ ətsətˈadə la ktˈɪːma ba ɪ məʀtsˈa
Qu’achetez-vous d’habitude en bas au marché?
œ sˈekʏ mndzˈadə sta nˈɪtə
Euh quoi vous mangez ce soir?

2.2 BionazM:

ɑː - sˈeŋɡʲe t atsətˈaæ kaŋ t ajˈ də ɕʊː
Ah .. que tu achetais quand tu avais de sous?
sˈŋɡjɛ ɐtsəðiˈa ʋɔ da kutˈʏma øː ba ʊ mɑrtsˈː
Qu’achetiez-vous d’habitude euh en bas au marchand?

3.1 ChalaisF:

t dɛɣʏ t ˈæjə d arzˈn k t ɔtsɛtˈaʋ dï i t ˈirø petˈik
Toi, quand tu avais d’argent, que tu achetais quand* tu étais petit?
*[ dï i] litt. ‘dès que’ (GPSR 4: 451).
vɔ dk ɐlʃˈɑ ɑ la fˈiːrɑ ɑ ʃʲõ lɑ fˈirə d - l ɑjə lə vˈɑːtsə d kɑtsˈŋ də tɔtɑ œ - tɔt ʃˈoːrtə - kwɛ ɑtstˈɑv ʰᶷ
Vous quand vous alliez à la foire à Sion la foire d.. il y avait les vaches de cochons de toute euh .. toute sorte .. que tu achetais-tu?

3.2 ChalaisM:

kw t t ɐtɕøtˈɑʋə kwɑn t æjˈʋə d arzˈn
Quoi tu t’achetais quand tu avais d’argent?

4.1 ChamosonF:

dəkɛ mˈzə li
Quoi tu manges là?
*[dəkɛ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

4.2 ChamosonM:

dˈɛkjə t t œdzʏtˈɑːvə kã t avˈɪ  mwɛ d aʁdzˈ
Quoi* tu t’achetais quand tu avais un peu (litt. un morceau) d’argent?
*[dˈɛkjə] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

5.1 ContheyF:

adzətˈɑː v ʏ maʁtʃʲˈe - ʏ maʁtʃˈa d abøtˈyːdə
Que achetez-vous au marché.. au marché d’habitude?

5.2 ContheyM:

cʲe t adzøtˈɑɛ kaŋ t aˈɪ d aːʶzˈ
Que t’achetais-tu quand tu avais d’argent?

6.1 ÉvolèneF:

mˈze le
Que manges-tu là?
kɛː atsʏtˈi vo u martʃʲˈa d abᶦtˈydə
Que achetiez-vous au marché d’habitude?

6.2 ÉvolèneM:

kj atsɛtˈi d abʏtˈyda oʊ martʃjˈa
Qu’achetiez-vous d’habitude au marché?

7.1 FullyF:

dˈəkʏ t adzʏtˈø kã t aʋˈɛ d aʁdzˈ
Quoi* tu achetais quand tu avais d’argent?
*[dˈəkʏ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

7.2 FullyM:

dək ʊʒ adzətəʃˈi əʏ martsˈa əː - dã lï kɔmrʃə
Que vous achetiez au marché euh .. dans les commerces?
k t adzdˈawə kã t aʋˈæ  mwe d arzˈ
Que tu achetais quand tu avais un peu (litt. un morceau) d’argent? (rire)

8.1 HérémenceF:

dˈɛkə mˈze lɪ
Quoi tu manges là?
dk t t atsətˈɑje kã t ɑˈʏ d arzˈ
Quoi* tu t’achetais-tu quand tu avais d’argent?
*[dk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

8.2 HérémenceM:

dk atsˈæɪ- ʒ atsətʃˈɑ wo ʃɔ lɔ martʃˈɑ d ɐbʏθˈɔda
Que ache.. vous achetez-vous sur le marché d’habitude?
lɪkʏ t ɑtsətˈajɛ θ k θ ɛjɛ d ɑrzˈɛ
Quoi t’achetais-tu quand tu avais d’argent?

9.1 IsérablesF:

tɕ ʋɔ tsᵊtˈaː ʋoː  fˈɛerʏ də kotˈoma
Que vous achetez-vous en foire d’habitude?
cʲə mɛnz ˈeːɲcjɛ
Que tu manges là?

9.2 IsérablesM:

cjɛ atsətˈaːə kã t ɑʋˈɑʏ d aʁdzˈ
Que tu achetais quand tu avais d’argent?

10.1 La Chapelle-d’AbondanceF:

tk t mz c
Que tu manges là?

10.2 La Chapelle-d’AbondanceM:

tɛk t aθtˈɑve ø mɑʁθˈe d ɐbɪtyðɐ
Que tu achetais au marché d’habitude?
t aθtˈavɪ k kã t aʋˈï de su
Tu achetais quoi quand tu avais des sous?

11.1 LensF:

kwɛ ke t atsɛtˈaɛ kan t aˈi d arzˈ
Quoi que tu t’achetais quand tu avais d’argent?
kwɛ mzɛ h le
Que manges-tu là?

11.2 LensM:

kw ke fæʒˈië dɛ l aʁzˈ aŋ t aˈʏ - kaŋ t aˈɪ  pʊ d aʁzˈ - kwe e t atsɛtˈavə
Quoi que tu faisais de l’argent quand tu avais (rire) .. quand tu avais un peu d’argent .. quoi que tu achetais?
k k alˈɐ ɐtsøtˈaː d de ʀest ɑ lɐ fiːre
Quoi que vous allez acheter de d’habitude à la foire?

12.1 Les MarécottesF:

ke t ɑtsətˈɑːv avwˈɪ l ɑʁdzˈɛ ke t avˈ
Que tu t’achetais avec l’argent que tu avais?

12.2 Les MarécottesM:

kã t ɑvˈ d ʃu - k t atstˈɑːv
Quand tu avais de sous .. que tu achetais?

13.1 LiddesF:

k ˈalɔ mɪdʑʲˈə anˈ
Qu’allez-vous manger ce soir?
mʏdz ɪɲcjœ
Que tu manges inque*?
*[ɪɲcjœ] adverbe déictique sans équivalent en français, intermédiaire entre ici et .

13.2 LiddesM:

ce t astˈaʋə ã t avˈe d ardzˈɛ
Que tu achetais quand tu avais d’argent?

14.1 LourtierF:

k ɛ t y ky mˈëdzə
Qu’est-il que tu manges?
k ɐtsʏtˈɛ k t e d aʁdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent?

14.2 LourtierM:

k  t ï k w ɐᵈzɨtˈɑː ʏ martsjˈæ d æbɪtˈydə
Qu’est-il que vous achetez au marché d’habitude?

15.1 MiègeF:

k ɑlˈav ɑtsɛtˈa kn t æʋˈi d arzˈ
Qu’allais-tu acheter quand tu avais d’argent?

15.2 MiègeM:

k ɐtsœtˈɑʋ ʋɔ dɛ ɔː - kã ɑlˈɑː ɑ ʃˈɪːɹɔː
Qu’achetiez-vous de au .. quand vous all(i)ez à Sierre?

16.1 MontanaF:

kwe ke mˈŋẓe lɪ
Quoi que tu manges là?
adˈɔn - kwɛ ɑtsɛtˈi ɛ-ˈɑ vo kn ɑlˈi a a la fi- no dʏʒˈ la fˈiːʀʏ - kan ɑlˈi a la fˈiːrə
Alors .. qu’achetiez euh..ez-vous quand vous alliez à à la foi .. nous disions la foire .. quand vous alliez à la foire?

16.2 MontanaM:

kʷe kə t atsətˈaːvɛ dəvˈan kan t aˈi d arzˈɛn
Quoi que tu achetais avant, quand tu avais d’argent?

17.1 NendazF:

dkʏ t mˈœndzɪ ˈiŋcᵊ
Quoi* tu manges là?
**[dkʏ] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

17.2 NendazM:

kã t eɪ d arzˈn dɛk t aᵗstˈɑːɛæ
Quand tu avais d’argent quoi* tu achetais?
*[dɛk] cf. dèquye, prn. interrogatif ‘que, quoi?’ (Praz 1995: 643).

18.1 OrsièresF:

alˈa mʏdʒˈi ɛnˈiː
Qu’allez-vous manger ce soir?
k t mˈedze ˈcjə
Que tu manges là?

18.2 OrsièresM:

k adzʏtˈavə t kã t avˈï d aʁdzˈ pə tə fɪʁ plɛɪzˈi
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent pour te faire plaisir?

19.1 St-JeanF:

kwɛ t atsɪtˈavə kum t ajˈe d arzˈɛn
Quoi tu achetais quand tu avais d’argent?
kwɛ l eɪ kɪ v atstˈɑʋ - əv - d lə t  - o martʃjˈa
Quoi c’est que vous achetiez .. ev .. dans le temps .. au marché?

19.2 St-JeanM:

kw tu va atstˈa kˈɔm t a d arzˈn
Que tu vas acheter quand tu as d’argent?

20.1 SavièseF:

ɐtsʏtˈɪʏ kɐ t ˈɑjɛ d ɑrdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu avais d’argent?

20.2 SavièseM:

t ɐtsˈëtʏ kã t a d aɹdzˈ
Que {tu achètes-tu / t’achètes-tu} quand tu as d’argent?

21.1 SixtF:

k t avˈɛ de su tə tak t alˈɑʋɐ aθtˈe hɪ
Quand tu avais des sous toi quoi tu allais acheter hein (rire)?

21.2 SixtM:

tək vɔz əlˈɐ kerˈɪ  maʁθˈɪ k vz i alˈɑ
Qu’est-ce que vous allez chercher aux marchés quand vous y allez?

22.1 TorgnonF:

kʲə v ɐlˈʊdɛ mʏzˈɪ stæ nɪ
Que vous allez manger ce soir?

22.2 TorgnonM:

kn t ɐvˈie də sy t atsətˈɪv də  ɛ
Quand tu avais de sous que tu t’achetais {..}?
dkʲə v ɑtsëtˈɪːvɪ d ɑbɪtˈyd ʊ maʀtsˈe
Que vous achetiez d’habitude au marché?

23.1 TroistorrentsF:

k atsɪtˈaʋe toː ka t avˈa d l ɑʁdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu avais de l’argent?
z ɐtsetˈaæ kʲˈe xa vz alˈaʋ ø mɑʁtʃjˈɑ
Vous achetiez quoi quand vous alliez au marché?

23.2 TroistorrentsM:

k atsetˈaʋa voː ø maʁtɕa  jˈadzo
Qu’achetiez-vous .. au marché autrefois?

24.1 Val-d’IlliezF:

k ætɕtˈavʏ t kã t ɑdɑˈɛ- t ˈawa d l ɑʁdzˈ
Qu’achetais-tu quand tu adais.. tu avais de l’argent?

24.2 Val-d’IlliezM:

kesk t atsetˈaʋe kã t aʋˈeː d l ɑʁzˈ
Qu’est-ce que tu t’achetais quand tu avais de l’argent?

25.1 VouvryM1:

k tsətˈaʋø ty - k tɕə- k tsaʋˈe kã t avˈe d l aʁdzˈ
Qu’achetais-tu .. qu’ache.. qu’achetais-tu quand tu avais de l’argent?

25.2 VouvryM2:

k ɐtstɑːwˈ t kã t aʋˈɛ d su
Qu’achetais-tu quand tu avais des sous?